INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

21/03/2011

CAPITAL SOCIAL A 1€

Amb l'entrada en vigor del pròxim 7 d'abril, del Decret-Llei 33/2011, de 7 de març, fer negocis a Portugal serà més fàcil. Aquest Decret-Llei preveu que els socis d'una societat limitada puguin fixar lliurement el capital social, tenint en compte que el valor mínim de la participació és d'un euro. 
Ademés, els socis poden desemborsar el valor de les seves participacions fins al final del primer exercici econòmic. En aquest cas, els socis han de declarar en la primera junta general de l'exercici següent que ja van procedir al seu desemborsament.

18/03/2011

CAPITAL SOCIAL A 1€

Con la entrada en vigor el próximo 7 de abril, del Decreto-Ley 33/2011, de 7 de marzo, hacer negocios en Portugal será más fácil. Dicho Decreto-Ley prevé que los socios de una sociedad limitada pueden fijar libremente el capital social, teniendo en cuenta que el valor mínimo de la participación es de un euro.
Además, los socios pueden desembolsar el valor de sus participaciones hasta el final del primer ejercicio económico. En este caso, los socios deben declarar en la primera junta general del ejercicio económico siguiente que ya procedieron a su desembolso.