INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

16/02/2011

COMUNICACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

La pregunta plantejada és quin tipus d'informació ha de constar en la comunicació que fem a la Segurança Social sobre l'admissió del nou treballador.

Doncs bé, en aquesta comunicació haurà de constar la següent informació del nou treballador:

a) Número d'Identificació a la Segurança Social (NISS);
b) Data de naixement;
c) Data d'inici de l'activitat;
d) Modalitat del contracte

Pròxim post: Com empresa, pot passar-me alguna cosa si no faig la comunicació a la Segurança Social?

COMUNICACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

 

La pregunta planteada es qué tipo de información debe constar en la comunicación que hagamos a la Seguridad Social sobre la admisión del nuevo trabajador.

Pues bien, en dicha comunicación deberá constar la siguiente información del nuevo trabajador:

a) Número de Identificación en la Seguridad Social (NISS);
b) Fecha de nacimiento;
c) Fecha de inicio de la actividad;
d) Modalidad del contrato

Próximo post: Como empresa, puede pasarme algo si no hago la comunicación a la Seguridad Social?

03/02/2011

ALTERACIONS AL CODI CONTRIBUTIU

Nous canvis en el Codi de Règim Contributiu de la Seguretat Social amb l'aprovació del Decret Reglamentar n.º 1-A/2011, de 3 de gener.

A continuació us anirem desglossant breument els canvis significatius que ha sofert aquest Codi en diversos posts.

Començarem amb els requisits que han de cumplir-se en el cas d'admissió de nous treballadors.

Doncs bé, la regla que s'aplica tant a les empreses com als treballadors és ben senzilla:

24 hores abans de que el treballador iniciï la seva activitat a l'empresa, l'empresari i treballador hauran de comunicar a la Segurança Social per escrit o a través del site la nova admissió.

Si, per algun motiu fonamentat, no pot presentar-se en el termini supra mencionat la Segurança Social accepta que aquesta comunicació sigui feta dins de les 24 hores següents a l'inici de l'activitat per part del treballador a l'empresa. Aquesta excepció  només es donarà en el cas de contractes de treball de molt curta durada o en el cas de prestació de treball per torns.

Pròxim post: Quina informació ha de constar en la comunicació a la Segurança Social?

ALTERACIONES AL CÓDIGO CONTRIBUTIVO

Nuevos cambios en el Código de Régimen Contributivo de la Seguridad Social con la aprobación del Decreto Reglamentar n.º 1-A/2011, de 3 de enero.

A continuación os iremos desglosando brevemente los cambios significativos que ha sufrido este Código en  diversos posts.

Empezaremos con los requisitos que deben cumplirse en el caso de admisión de nuevos trabajadores.

Pues bien, la regla que se aplica tanto a las empresas como a los trabajadores es bien sencilla:

24 horas antes de que el trabajador inicie su actividad en la empresa, el empresario y trabajador deberán comunicar a la Seguridad Social por escrito o a través del site  la nueva adminisón.

Si, por motivo fundamentado, no puede presentarse en el plazo supra mencionado la Seguridad Social acepta que esta comunicación sea hecha dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la actividad por parte del trabajador en la empresa. Esta excepción sólo se dará en el caso de contratos de trabajo de muy corta duración o en el caso de prestación de trabajo por turnos.

Próximo post: Qué información debe constar en la comunicación a la Seguridad Social?