INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

28/07/2010

EL SEU CERTIFICAT DERESIDÉNCIA FISCAL SENSE SORTIR DE CASA

La Direcção Geral dos Impostos (DGCI) ofereix la possibilitat al contribuent d'obtenir el Certificat de Residència Fiscal a través del seu site.

Malgrat tot, cal començar per explicar breument què és el Certificat de Residència Fiscal. Es tracta d'un document destinat a probar davant de les entitas estrangeres la residència a efecets fiscals de manera que ,el contribuent pugui benefciciar-se d'exempcions, dispensas de retenció o de reduccions del tipus relatiu a rendiments a rebre provinents de l'estranger, o documentar sol.licituts de reintegrament de l'impost retingut a l'estranger.

El que es necessita per a obtenir el Certificat és el número de contribuent i una paraula clau obtinguda davant la pròpia DGCI.

Com es pot obtenir la paraula clau?

A través del portal das Finanças (Hisenda) en la secció "Declarações Electrónicas" el contribuent haurà de sol.licitar la seva clau en l'opció "Pedir Senha". Després, se li enviarà per correu al seu domicili fiscal. 

Només després de rebre la paraula clau el conribuent podrà obtenir el Certificat seguint els següents passos:

1r. Identificar-se en el site amb el seu número de contribuent i paraula clau;
2n. Seleccionar:
.- Serviços Online;
.- Emissão de Certidão;
.- Residência Fiscal;
.- Confirmar.
3r. Preencher o Pedido de Certificado de Residência Fiscal;
4t. Confirmar/Imprimir

Quin és el seu cost?
 • El servei per Internet és gratuït
Finalment indicar que, el Certificat no té termini de validesa. Malgrat tot, només és vàlid pel període fiscal que s'identifica en el mateix (independentment de la data de la seva emissió).
Igualment, si fós més d'una entitat a requerir el Certificat tindrà que ser sol.licitat un per cada una d'elles. De la mateixa manera haurà de sol.licitar-se un per a cada naturalesa de rendiments.SU CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL SIN SALIR DE CASA

La Direcção Geral dos Impostos (DGCI) ofrece a los contribuyentes la posibilidad de obtener el Certificado de Residencia Fiscal a través de su portal.

Pero es importante primero que empecemos por explicar brevemente qué es el Certificado de Residencia Fiscal, siendo éste un documento destinado a probar ante las entidades extranjeras la residencia para efectos fiscales, de forma que el contribuyente pueda beneficiarse de exenciones, dispensas de retención o de reducciones de tipo relativo a recibir rendimientos que provienen del estrangero, o documentar pedidos de reembolso de impuesto retenido en el extranjero.

Lo que es necesario para obtener el Certificado es el número de contribuyente y una palabra clave obtenida ante la propia DGCI.

¿Cómo se puede obtener la palabra clave?

A través del portal das Finanças (Hacienda) en la sección "Declarações Electrónicas" el contribuyente deberá solicitar su palabra clave en la opción "Pedir Senha". A continuación, se le enviará por correo para su domicilio fiscal.

Sólo después de tener consigo la clave el contribuyente podrá obtener el Certificado siguiendo los siguientes pasos:

Identificarse en el site con su número de contribuyente y clave;
Seleccionar:
.- Servicios Online;
.- Emisión de Certificado;
.- Residencia Fiscal;
.- Confirmar
Rellenar el Pedido de Certificado de Residencia Fiscal;
Confirmar/Imprimir
¿Cuál es el coste?

 • El servicio por Internet no tiene coste alguno, es gratuito.
Finalmente indicar que, el Certificado no tiene plazo de validez. Sin embargo, apenas es válido para el periodo fiscal en él identificado (independientemente de la fecha de su emisión).

Igualmente, si fuese más de una entidad a solicitar el Certificado tendrá que ser pedido uno para cada una de ellas. Del mismo modo deberá solicitarse uno por cada naturaleza de los rendimientos.


27/07/2010

O SEU CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA FISCAL SEM SAIR DE CASA

É a Direcção Geral dos Impostos (DGCI) a que ofrece aos contribuintes a possibilidade de obter o Certificado de Residência Fiscal através do seu site.

Mas primeiro vamos começar por explicar brevemente o que é o Certificado de Residência Fiscal, sendo este um documento destinado a provar junto das entidades estrangeiras a residência para efeitos fiscais, de forma a poder beneficiar de isenções, dispensas de retenção ou de reduções de taxa relativamente a rendimentos a receber provenientes do estrangeiro, ou documentar pedidos de reeembolso de imposto retido no estrangeiro.

O que se  precisa  para obter o Certificado é o  número de contribuinte e uma senha obtida junto da própria DGCI.

Como se pode obter a senha?
Através do portal das Finanças na secção "Declarações Electrónicas" o contribuinte deverá solicitar a sua senha na opção "Pedir Senha". Logo, ser-lhe-á enviada pelo correio para a morada fiscal.

Só após de ter consigo a senha o contribuinte poderá obter o Certificado seguindo os seguintes passos:

Identificar-se no site com o seu número de contribuinte e senha;
Seleccionar:
.- Serviços Online;
.- Emissão de Certidão;
.- Residência Fiscal;
.- Confirmar
Preencher o Pedido de Certificado de Residência Fiscal
Confirmar/Imprimir
Qual o custo?
 • O serviço pela net não tem custo

Finalmente indicar que, o Certificado não tem prazo de validade. No entanto, apenas é válido para o período fiscal nele identificado (independentemente da data da sua emissão).
Igualmente, se for mais de uma entidade a requerer o Certificado terá que ser pedido um para cada uma delas. Do mesmo modo deverá ser solicitado um por cada natureza de rendimentos.22/07/2010

PORTUGAL ES SUMA A LA PUJADA DELS IMPOSTOS

Era evident. L'Estat portuguès no havia de ser menys i quedar-se de braços creuats davant la situació econòmica actual.

Com tants altres, el govern portuguès ha aprovat la pujada dels impostos a través de la Llei n.º 12-A/2010, de 30 de juny.

Aquesta pujada no té una altra finalitat que la de la recaptació  gràcies al sacrifici que això suposarà als ciutadans.

Passem a indicar quins supòsits s'han vist afectats per aquesta nova regulació:

 • IVA
Es decideixen pujar en un 1% els següents impostos, sent el tipus definitiu aplicable:
  • Béns bàsics: 6%;
  • Béns intermitjos: 13%;
  • Béns i serveis més corrents: 21%
 • IRS (IRPF espanyol)
És un dels gravàmens fiscals que es veurà sotmès a decisió del Tribunal Constitucional per a que en determini la seva legalitat.
Indicar que, igualment, s'ha previst que en els tres primers graons es pagarà, en una mitja, més un 0,58%, i els restants graons més un 0,88% de l'impost.
 Els treballadors per compte aliè ja estan fent retencions en la font més altes des de juny i, els autònoms i propietaris de béns immobles ja ho estan fent des del passat 1 de juliol.
 •  IRC (IS espnyol)
Es coneix com a Derrama Estadual (bestreta). Les empreses que tinguin beneficis superiors als 2.000.000,00€ pagaran un tipus del 2,5% sobre la part que excedeixi aquests dos milions d'euros.
Aquest tipus s'aplica a tots els lucres obtinguts durant l'any 2010.
I, aquelles empreses que el 2009 hagin complert el requisit de tributar el lucre superior a la quantitat dels dos milions d'euros, estaran obligades a reforçar els pagaments de l'any 2010 amb més un 2% sobre el valor que excedeix aquells dos milions.
Aquest valor es suma al pagament per compte que ja tingui que fer, amb base en el volum de negocis de l'any anterior.
 • Impost aplicable als autònoms i a propietaris d'immobles
A partir de l'1 de juliol els autònoms passan a fer retencions en la font del 21,5% (abans 20%) i pagaments per compte del 76,5% en comptes del 75%.
D'igual manera els propietaris que tinguin com a inquilins empreses amb comptabilitat organitzada, han de retenir el 16,5% de la renda, en comptes del 15%.
 • Tipus liberatoris
Aquest impost  incideix sobre els rendiments del capital que puja un 1,5% sent el tipus del 21,5%.
 • Imposto do Selo*
A partir d'ara, el consumidor que vulgui  comprar-se, a través d'un crèdit al consum, un electrodomèstic, un automòbil o un aparell informàtic ha de tenir present que haurà de pagar a l'Estat, depenent de la duració del contracte, els següents impostos:
  • Crèdit amb duració inferior a 1 any: 0,07%/mes;
  • Cdrèdit amb termini superior a 1 any: 0,9%/mes;
  • Crèdit amb termini superior a 5 anys: 1%/mes.
* Serà d'aplicació als contractes celebrats a partir del dia 1 de juliol de 2010. 

EL CONTROL DE LA HISENDA PORTUGESA

El 23 de juny va sortir publicada, en el Diário da República, la Portaria 363/2010, de 23 de juny, per la que es regula l'obligatorietat futura de que algunes de les empreses hagin d'utilitzar per a la seva facturació un programa de facturació certificat que abans era opcional, beneficiant-se d'un tracte molt més rápid de la informació gràcies a un sistema de processament electrònic de dades.

Aquest mandat imperatiu no és més que una altra de tantes mesures adoptades per part del Govern portuguès per a evitar l'evasió fiscal.

És en el seu article 10.º on s'estableixen els criteris de les empreses i a partir de quina data hauran aquestes d'acatar tal determinació, sent obligatori per a:

 • Empreses que durant l'any anterior hagin tingut un volum de negocis superior als 250.000€, a partir del dia 1 de gener de 2011 i;
 • Empreses que durant l'any anterior hagin tingut un volum de negocis superior a 150.000€, a partir del dia 1 de gener de 2012.
Cal apuntar que, aquests programes de facturació són objecte de prèvia certificació per part de la Direcção-Geral dos Impostos (DGCI).

RÈGIM FISCAL DELS INVERSORS RESIDENTS NO HABITUALS

El Decret-Llei nº 249/2009, de 23 de setembre, estableix el règim fiscal dels residents no habituals.

Objectiu
Captació d'immigració qualificada, dedicada a activitats d'elevat valor afegit.

Quins són considerats residents no habituals?
Els contribuents que, convertint-se residents per a efectes fiscals en territori portuguès, no hagin tributat en seu de IRS (IRPF espanyol) durant els 5 anys anteriors.

A qui es destina?
A contribuents que estableixin domicili a Portugal de forma permanent o que pretenguin establir una residència temporal.

Es consagra un tipus especial de IRS per als residents de les categories A (rendiments de treball dependent) i B (rendiments empresarials i professionals) obtinguts pels residents no habituals i, mecanismes d'eliminació de la doble tributació internacional dels rendiments estrangers per aquests obtinguts.

Període d'aplicació
El règim s'aplica 10 anys consecutius, renovables.

Activitats a les que s'aplica el règim
A través de la Portaria 12/2010, de 7 de gener, s'identifiquen les activitats d'elevat valor afegit, que el seu exercici permet als residents no habituals beneficiar-se del tipus especial del 20% relativament als seus rendiments de les categories A i B.

Comprèn, entre altres, les activitats:
 • Arquitectes;
 • Enginyers;
 • Artistes;
 • Auditors;
 • Consultors fiscals;
 • Metges i dentistes;
 • Determinats professionals liberals i tècnics.
S'integren, igualment, les activitats de: inversors, administradors i gestors d'empreses i els quadres superiors d'empreses.
L'art. 72º del Codi de l'IRS passa a preveure una tributació del tipus especial del 20% per als rendiments líquids de les categories A i B.

Referent als rendiments obtinguts a l'estranger pel resident no habitual, la nova redacció de l'art. 81º del Codi de l'IRS preveu la seva exempció a Portugal, des de que siguin completats determintas requisits.

El nou règim portuguès, aliat a l'alteració de la legislació espanyola, contribuieix per a una millora de la competitivitat fiscal portuguesa, particularment en termes ibèrics, en el que respecta a l'atracció de professionals d'elevat valor afegit.

21/07/2010

EL "XIP PRODIGIÓS" ANOMENAT DEM (Dispositiu Electrònic de Matrícula)
Molts són els dubtes que cauen sobre el funcionament i adquisició del nou dispositiu electrònic de matrícula (DEM) aprovat pel Govern portuguès que, conforme el Servei Europeu de Peatges, té com a finalitat el cobrament electrònic dels peatges.

La informació precària i molt vaga facilitada fins al moment és la que ha ocasionat tanta incertesa entre els conductors i usuaris nacionals d'autopistes i vies equiparades portugueses.

Dic nacionals, en un primer moment, donat que si ni els de la pròpia terra saben com funciona, no vull imaginar-me els mals de cap que poden arribar a ocasionar als conductors estrangers, en aquest cas espanyols, que, a partir de l'1 de juliol del present any (data que entra en vigor aquesta nova regulació establerta per Portaria n.º 314-B/2010, de 14 de juny) condueixin per terres luses.

Pel que, a continuació, va una mini guia que respon a les preguntes que poden estar-li ballant a un al cap sobre com funciona el dispositiu electrònic de matrícula (DEM) i on es pot comprar, i així evitar aquest estiu que un "xip" ens amargui les vacances:

 • On comprar-lo
 Es podrà comprar en les àrees de servei situades en territori portuguès.
 • Quins automòvils es veuran afectats per aquesta nova regulació
Automòvils, lleugers i pesats, remolcs, motocicletes, així com tricicles autoritzats a circular per autopistes i vies equiparades.
 • Qui i com s'instal.la
Tranquils. És fàcil. És el propi conductor qui instal.la el "xip" (va amb cinta adhesiva) col.locant-lo a l'interior del cotxe, concretament en el vidre frontal interior.
 • Com funciona
Pel pagament  dels peatges aquest "xip" va vinculat a una targeta de crèdit associada a un compte bancari vàlid. Però, també, es pot fer una precàrrega amb una caució pel dispositiu (caució que es retornarà una vegada es retorni el dispositiu). El valor d'aquesta càrrega és de 50,00€ per a vehicles lleugers i motocicletes i de 100,00€ per a vehicles pesats.

El gran problema que surgeix davant aquesta obligació és com seran informats, per part de Portugal, els usuaris estrangers, de tals infrastructures.

06/07/2010

PORTUGAL SE SUMA A LA SUBIDA DE IMPUESTOS


Era evidente. El Estado portugués no tenía que ser menos y quedarse de brazos cruzados ante la situación económica actual.

Como tantos otros, el gobierno portugués ha aprobado la subida de los impuestos a través de la  Ley n.º 12-A/2010, de 30 de junio.

Esta subida no tiene otra finalidad que la de recaptación gracias al sacrificio que esto supondrá a los ciudadanos.

Pasamos a indicar qué impuestos se han visto afectados por esta nueva regulación:
 • IVA
Se deciden subir en un 1% los siguientes impuestos siendo el tipo definitivo aplicable::
  • Bienes básicos: 6%;
  • Bienes intermedios: 13%;
  • Bienes y  servicios más corrientes: 21%
 •  IRS (IRPF español)
Es uno de los gravámenes fiscales que se verá sometido a decisión del Tribunal Constitucional para que se determine su legalidad.

Indicar, igualmente, que se ha previsto que en los tres primeros escalones se pagará, en una media, más un 0,58% y los restantes escalones más un 0,88% del impuesto.

Los trabajadores por cuenta ajena ya están haciendo retenciones en la fuente más altas desde junio y, los autónomos y propietarios de bienes inmuebles ya lo están haciendo desde el pasado 1 de julio.
 • IRC (IS español)
Se conoce como Derrama Estadual. Las empresas que tengan beneficios superiores a los 2.000.000,00€ pagarán un tipos del 2,5% sobre la parte que exceda estos dos millones de euros.

Este tipo se aplica a todos los lucros obtenidos durante el año 2010.
Y, aquellas empresas que en 2009 hayan cumplido el requisito de tributar el lucro superior a la  cantidad de los dos millones de euros, estarán obligadas a reforzar los pagos del año 2010 con más un 2% sobre el valor que excede esos dos millones.

Este valor se suma al pago por cuenta que ya tenga que hacer, con base en el volumen de negocios del año anterior.
 • Impuesto aplicable a los autónomos y a propietarios de inmuebles
A partir del 1 de Julio los autónomos pasan hacer retenciones en la fuente del 21,5% (antes 20%) y pagos por cuenta del 76,5% en vez del 75%.
De igual manera los propietarios que tengan como inquilinos empresas con contabilidad organizada, tienen que retener el 16,5% de la renta, en vez del 15%.
 • Tipos liberatorios
Este impuesto incide sobre los rendimientos del capital que sube un 1,5% siendo el tipo del 21,5%.
 • Imposto do Selo* 
De ahora en adelante, el consumidor que quiera comprarse, a través de un crédito al consumo, un electrodoméstico, un automóvil o un aparato informático debe tener presente que tendrá que pagar al Estado, dependiendo de la duración del contrato, los siguientes impuestos:
  • Crédito con duración inferior a 1 año: 0,07%/mes;
  • Créditos con plazo superior a 1 año: 0,9%/mes;
  • Crédito con plazo superior a 5 años: 1%/mes.
*Será de aplicación a los contratos celebrados a partir del día 1 de julio de 2010.