INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

05/02/2010

RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (IV)

Posant punt i final al tema de la recuperació del crèdit en via judicial parlarem en els dos pròxims posts de  les 6 fases en què es compon l'execució.

En aquest post ens centrem en les 3 primeres fases:


1ª. REQUERIMIENT EXECUTIU

En aquest punt ens trobem amb una figura que no existeix a Espanya; la del sol.licitador de l'execució.

¿Quines són les funcions del sol.licitador? 
Doncs bé, al sol.licitador li correspon dur a terme les funcions de l'agent d'execució: efectuar les diligències del procés, incluint notificacions, citacions, publicacions i embargaments sota el control del jutge. 
¿Com es designa al sol.licitador?
L'executant ha de designar al sol.licitador i, en el seu defecte, serà designat d'ofici per la secretaria judicial.
¿Quins drets té?
El sol.licitador té dret a sol.licitar uns honoraris pels seus serveis i té dret a una remuneració adicional en funció del valor recuperat o del valor garantit.

2ª CITACIÓ

La citació a l'executat serà feta:

  • Personalment: per l' entrega de carta amb justificant de recepció o per contacte del sol.licitador;
  • Per edictes: en cas d'absència i parador desconegut.

3ª EMBARGAMENT

Pot donar-se el cas que l'executat pretengui pagar el deute. En aquest cas, el sol.licitador no durà a terme l'embargament acceptant el pagament i procedint, en tot cas, a la seva citació.

L'embargament pot sol.licitar-se sobre béns mobles i inmobles, incluint comptes bancaris.
De manera que, si decideix sol.licitar embargament de comptes ha de saber que el saldo quedarà bloquejat des de la data de notificació del propi embargament.

¿Pot haver oposició a l'embargament?
La resposta és puguent presentar-se oposició:
  • En el termini de 20 dies a partir de la citació de l'execució, quan aquesta es realitza després de l'embargament;
  • En el termini de 10 dies, comptat des de la notificació de l'acte d'embargament. 

EL LECTOR ELIGE / O EL LECTOR ESCULL / O LEITOR ESCOLHE

Si quiere que se exponga algún tema en el que esté interesado sólo es necesario que nos lo exponga a través de la sección "comentarios" del este post.

Si vol que s'exposi algun assumpte en el que hi tingui cert interès ens ho pot fer arribar a través de la secció "comentarios" d'aquest post.

Se está interessado em que seja exposto algum assunto do seu interesse só tem que  deixar a sua mensagem através da secção "comentários" deste post.

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO (IV)

Poniendo punto y final al tema de la recuperación del crédito en vía judicial hablaremos en los dos próximos posts de las 6 fases en las que se compone la ejecución.

En este post nos centramos en las 3 primeras fases:


1ª. REQUERIMIENTO EJECUTIVO

En este punto nos encontramos con una figura que no existe en España; la del solicitador de la ejecución.

¿Cuáles son las funciones del solicitador? 
Pues bien, al solicitador le corresponde desempeñar las funciones del agente de ejecución: efectuar las diligencias del proceso, incluyendo notificaciones, citaciones, publicaciones y embargos bajo el control del juez. 
¿Cómo es designado el solicitador?
El ejecutante debe designar al solicitador y, en su defecto, será designado de oficio por la secretaría judicial.
¿Qué derechos tiene?
El solicitador tiene derecho a solicitar unos honorarios por sus servicios y tiene derecho a una remuneración adicional en función del valor recuperado o del valor garantizado.

2ª CITACIÓN

La citación al ejecutado será hecha:

  • Personalmente: por entrega de carta con acuse de recibo o por contacto del solicitador;
  • Por edictos: en caso de ausencia y paradero desconocido

3ª EMBARGO

Puede darse el caso que el ejecutado pretenda pagar la deuda. En este caso, el solicitador no llevará a cabo el embargo aceptando el pago y procediendo, en todo caso, a su citación.

El embargo puede solicitarse sobre bienes muebles e inmuebles, incluyendo cuentas bancarias.
De manera que, si decide solicitar embargo de cuentas debe saber que el saldo quedará bloqueado desde la fecha de notificación del propio embargo.

¿Puede haber oposición al embargo?
La respuesta es puediendo presentarse oposición:
  • En el plazo de 20 días a partir de la citación de la ejecución, cuando ésta se realiza después del embargo;
  • En el plazo de 10 días, contado desde la notificación del acto de embargo.