INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

25/05/2011

EL RESCAT DE PORTUGALDesprés de que el Govern portuguès sol.licités el rescat financer a la Comissió Europea, algunes de les mesures imposades pel Fons Monetari Internacional (FMI) amb impacte a l'any 2012 són les següents:
 • Congelació salarial a la funció pública fins 2012;
 • Reducció de les pensions per sobre dels 1.500€;
 • Privatització de quasi totes les empreses que avui en dia operen en mercats de competència i que encara es troben sota el domini de l'Estat;
 • Els treballadors autònoms passaran a tenir dret a l'atur;
 • L'atur tindrà un límit màxim i no podrà ser superior a 18 mesos;
 • El període de cotització mínim per a poder rebre l'atur passa de 15 mesos a 12 mesos;
 • L'acomiadament podrà donar-se per incompliment per part del treballador dels objectius determinats per l'empresa;
 • Reducció del valor de les indemnitzacions per acomiadament: 20 dies per any treballat en un  termini màxim de 12 mesos (10 dies seran pagats per l'empresa i 10 dies seran pagats pel fons creat pels treballadors);
 • Reducció de les deduccions fiscals a les empreses;
 • Reducció dels beneficis fiscals de les persones;
 • Aplicació de IRS (IRPF espanyol) a totes les transferències socials;
 • Reducció de les exempcions d'IVA;
 • Limitació dels beneficis i deduccions fiscals, IRS (IRPF espanyol) i IRC (IS espanyol)
Igualment, el FMI adoptarà mesures que tindran impacte l'any 2013 i 2014

EL RESCATE DE PORTUGAL
Después del pedido de rescate financiero del Gobireno portugués a la Comisión Europea, algunas de las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con impacto en 2012 son las siguientes:
 • Congelación salarial en la función pública hasta 2012;
 • Reducción de las pensiones por encima de los 1.500€;
 • Privatización de casi todas las empresas que hoy por hoy operan en mercados de competencia y que aún se encuentran bajo el dominio del Estado;
 • Los trabajadores autónomos pasarán a tener derecho al paro;
 • El paro tendrá un límite máximo y no podrá ser superior a 18 meses;
 • El periodo de cotización mínimo para poder recibir el paro pasa de 15 meses a 12 meses;
 • El despido podrá darse por incumplimiento por parte del trabajador de los objetivos determinados por la empresa;
 • Reducción del valor de las indemnizaciones por despido: 20 días por año trabajado en un plazo máximo de 12 meses (10 días serán pagados por la empresa y 10 días serán pagados por el fondo creado por los trabajadores);
 • Reducción de las deducciones fiscales a las empresas;
 • Reducción de los beneficios fiscales de las personas;
 • Aplicación de IRS (IRPF español) a todas las transferencias sociales;
 • Reducción de las exenciones de IVA;
 • Limitación de los beneficios y deducciones fiscales, IRS (IRPF español) e IRC (IS español)
Igualmente, el FMI adoptará medidas que tendrán impacto en 2013 y 2014

17/05/2011

LLIBRES DE REGISTRE D'ÚS OBLIGATORI PER A CERTES EMPRESES

 
Les empreses que no estiguin obligades a tenir comptabilitat organitzada han de procedir amb els següents registres:

 • Registre de rendiments, organitzat segons les categories de rendiments considerats per a efectes de IRS (IRPF espanyol);
 • Registre de encàrrecs, organitzat de manera a distinguir-se els encàrrecs específics de cada categoria de renidments subjectes a impost i els demés encàrrecs a deduir, en tot o en part, al rendiment global;
 • Registre d’inventari, a 31 de dezembre, dels béns susceptibles de generar beneficis tributables en la categoria de les plusvàlues.
És important destacar el fet de que tots els llibres i registres tenen que guardar-se durant el termini de 10 anys.

LIBROS DE REGISTRO DE USO OBLIGATORIO PARA CIERTAS EMPRESAS

Las empresas que no estén obligadas a tener contabilidad organizada deben proceder a los siguientes registros:

 • Registro de rendimientos, organizado según las categorías de rendimientos considerados para efectos de IRS (IRPF español);
 • Registro de encargos, organizado de modo a distinguirse los encargos específicos de cada categoría de renidmientos sujetos a impuesto y los demás encargos a deducir, en todo o en parte, al rendimiento global;
 • Registro de inventario, a 31 de diciembre, de los bienes susceptibles de generar beneficios tributables en la categoría de las plusvalía.
Es importante destacar el hecho de que todos los libros y registros tiene que guardarse durante el plazo d e 10 años.