INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

27/09/2010

Workshop Gratuito - Mercado de la Franquicia en Portugal e Italia

El próximo día 5 de noviembre a las 9:30, en las instalaciones del Centro Español de Plásticos (Enrique Granados 101- Barcelona) tendrá lugar nuestro workshop sobre el mercado de la franquicia en Portugal e Italia.
 
El objetivo del workshop es presentar a las redes de franquicia las oportunidades que representan estos mercados y analizar la implantación en ellos desde un punto de vista jurídico.
 
La inscripción en el workshop es gratuita. Si su empresa desea participar, pueden responder al siguiente correo con su confirmación y el número de participantes:
 
lisboa@avinalabogados.com
 

Workshop Gratuït- Mercat de la Franquícia a Portugal i Itàlia

El pròxim dia 5 de novembre a les 9:30, a les instal.lacions del Centro Español de Plásticos (Enrique Granados 101- Barcelona) tindrà lloc el nostre workshop sobre el mercat de la franquícia a Portugal i Itàlia.
 
L'objectiu del workshop és presentar a les xarxes de franquícia les oportunitats que representen aquests mercats i analitzar la implantació en ells des d'un punt de vista jurídic.
 
La inscripció en el workshop és gratuïta. Si la seva empresa desitja participar, poden respondre al següent correu amb la seva confirmació i número de participants:
 
lisboa@avinalabogados.com 

16/09/2010

A VEGADES, NO ÉS BONA IDEA SER TAN MODERN


Masses eren els dubtes sobre el funcionament del dispositiu electrònic de matrícula (DEM) pel que el Govern portuguès, a través de la Llei 46/2010, de 7 de setembre, ha decidit no complicar-se la vida i tampoc complicar-la als conductors.

Pel que, s'ha establert que la instal.lació del "xip" no sigui obligatòria.

Així, el conductor decideix quina és la fórmula que prefereix com a mitjà de pagament del peatge: diners/targeta o bé el "xip".

A VECES, NO ES BUENA IDEA SER TAN MODERNO


 
Demasiadas eran las dudas sobre el funcionamiento del dispositivo electrónico de matrícula (DEM) por lo que el Gobierno Portugués, a través de la Ley 46/2010, de 7 de septiembre, ha decidido no complicarse la vida y tampoco complicársela a los conductores. Así que, se ha establecido que la instalación del "chip" no sea obligatoria.

Por lo que, el conductor decide cuál es la fórmula que prefiere para el pago de los peajes: "Chip" o la manera habitual hasta ahora (dinero o tarjeta).

13/08/2010

DOBLE TRIBUTACIÓN

Cuando un trabajador por cuenta ajena va a trabajar al extranjero pueden resultar situaciones de doble tributación del rendimiento.

Esta situación se origina por la tributación del rendimiento del Estado de la fuente (del Estado donde se obtiene el rendimiento) y por otro lado, en el país de residencia de ese beneficiario.

Existen acuerdos internacionales que tienen como objetivo establecer los renidmientos que son tributados en el Estado de la fuente; en el país de residencia o bien establecen que la tributación quede repartida entre ambos Estados.

Para encuadrar correctamente la operación es preciso definir lo que es considerado como residencia fiscal del sujeto pasivo.

Criterios para determinar la residencia:

.- Vivienda permanente;
.- Centro de intereses vitales;
.- Permanencia habitual;
.- Nacionalidad.

Competencia para tributar:

La regla general determina que los rendimientos sean tributados en el Estado del ejercicio de la actividad excepto si, acumuladamente, se observasen las siguientes condiciones:

.- El trabajador permaneciese en ese Estado menos de 183 días al año;
.- Las remuneraciones no fuesen pagadas por, o por cuenta, de una empresa residente en el Estado del ejercicio;
.- Las remuneraciones no fuesen pagadas por un establecimiento que la entidad patronal tenga en el Estado del ejercicio.

Obligaciones declarativas:

Para accionar los convenios fueron creados formularios (Mod-RFI). En falta de éstos podrá el beneficiario portugués solicitar un Certificado de Residencia Fiscal.

Este documento o los formularios compulsados por la Administración Tributaria portuguesa proporcionan a los beneficiarios portugueses disfrutar de la reducción/exención de la aplicación de los tipos del impuesto en el Estado de la fuente del rendimiento.

Por lo que, en el caso de que el trabajador sea considerado residente en otro Estado miembro, éste no tendrá la obligación de declarar en Portugal, siendo exclusividad del otro Estado tributar los rendimientos.

DOBLE TRIBUTACIÓ

Existeixen acords internacionals que tenen com a objectiu establir els rendiments que són tributats en l'Estat de la font; en el país de residència o bé estableixen que la tributació quedi repartida entre ambdós Estats.

Per a enquadrar correctament l'operació és precís definir el que és considerada com a residència fiscal del subjecte passiu.

Criteris per a determinar la residència:

.- Vivenda permanent;
.- Centre d'interessos vitals;
.- Permanència habitual;
.- Nacionalitat.

Competència per a tributar:

La regla general determina que, els rendiments siguin tributats en l'Estat de l'exercici de l'activitat excepte si, cumulativament, s'observessin les següents condicions:

.- El treballador romangués en aquell Estat menys de 183 dies a l'any;
.- Les remuneracions no fossin pagades per, o per compte, d'una empresa resident en l'Estat de l'exercici;
.- Les remuneracions no fossin pagades per un establiment que l'entitat patronal tingui en l'Estat de l'exercici.


Obligacions declaratives:

Per a accionar els convenis van crear-se formularis compulsats per l'Administració Tributària portuguesa proporcionant als beneficiaris portuguesos disfrutar de la reducció/exempció de l'aplicació del tipus de l'impost en l'Estat de la font del rendiment.
Pel que, en el cas de que el treballador sigui considerat resident en un altre Estat membre, aquest no tindrà l'obligació de declarar a Portugal, sent exclusivitat de l'altre Estat tributar els rendiments.

DUPLA TRIBUTAÇÃO 
Quando um trabalhador dependente vai trabalhar para o estrangeiro podem resultar situações de dupla tributação do rendimento.

Esta situação origina-se pela tributação do rendimento do Estado da fonte (do Estado onde se obtem  o rendimento) e por outro lado, no país de residência desse beneficiário.

Existem acordos internacionais que têm como objectivo estabelecer os rendimentos que são tributados no Estado da fonte; no país de residência ou bem estabelecem que a tributação fique repartida entre ambos estados.

Para enquadrar correctamente a operação é preciso definir o qué é considerado como residência fiscal do sujeito passivo.

Critérios para a determinação da residência são:

.- Habitação permanente à sua disposição;
.- Centro dos interesses vitais;
.- Permanência habitual;
.- Nacionalidade.

Competência para tributar:

A regra geral determina que os rendimentos sejam tributados no Estado do exercício da actividade excepto se, cumulativamente, se observarem as seguintes condições:

.- O trabalhador permanecer nesse Estado menos de 183 dias no ano em causa.
.- As remunerações não forem pagas por, ou por conta, de uma empresa residente no Estao do exercício;
.- As remunerações não forem pagas por um estabelecimento que a entidade patronal tenha no Estado do exercício.

Obrigações declarativas:

Para accionar as convenções foram criados formulários (Mod-RFI). Na falta destes poderá o beneficiário português solicitar um Certificado de Residência Fiscal.

Este documento ou os formulários autenticados pela Administração Tributária portuguesa proporcionam aos beneficiários portugueses usufruir da redução/isenção de aplicação das taxas de imposto no Estado da fonte do rendimento.
Pelo que, caso o trabalhador seja considerado residente em outro Estado membro, este não terá a obrigação de declarar em Portugal, sendo exlusividade do outro Estado tributar os rendimentos.


28/07/2010

EL SEU CERTIFICAT DERESIDÉNCIA FISCAL SENSE SORTIR DE CASA

La Direcção Geral dos Impostos (DGCI) ofereix la possibilitat al contribuent d'obtenir el Certificat de Residència Fiscal a través del seu site.

Malgrat tot, cal començar per explicar breument què és el Certificat de Residència Fiscal. Es tracta d'un document destinat a probar davant de les entitas estrangeres la residència a efecets fiscals de manera que ,el contribuent pugui benefciciar-se d'exempcions, dispensas de retenció o de reduccions del tipus relatiu a rendiments a rebre provinents de l'estranger, o documentar sol.licituts de reintegrament de l'impost retingut a l'estranger.

El que es necessita per a obtenir el Certificat és el número de contribuent i una paraula clau obtinguda davant la pròpia DGCI.

Com es pot obtenir la paraula clau?

A través del portal das Finanças (Hisenda) en la secció "Declarações Electrónicas" el contribuent haurà de sol.licitar la seva clau en l'opció "Pedir Senha". Després, se li enviarà per correu al seu domicili fiscal. 

Només després de rebre la paraula clau el conribuent podrà obtenir el Certificat seguint els següents passos:

1r. Identificar-se en el site amb el seu número de contribuent i paraula clau;
2n. Seleccionar:
.- Serviços Online;
.- Emissão de Certidão;
.- Residência Fiscal;
.- Confirmar.
3r. Preencher o Pedido de Certificado de Residência Fiscal;
4t. Confirmar/Imprimir

Quin és el seu cost?
 • El servei per Internet és gratuït
Finalment indicar que, el Certificat no té termini de validesa. Malgrat tot, només és vàlid pel període fiscal que s'identifica en el mateix (independentment de la data de la seva emissió).
Igualment, si fós més d'una entitat a requerir el Certificat tindrà que ser sol.licitat un per cada una d'elles. De la mateixa manera haurà de sol.licitar-se un per a cada naturalesa de rendiments.SU CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL SIN SALIR DE CASA

La Direcção Geral dos Impostos (DGCI) ofrece a los contribuyentes la posibilidad de obtener el Certificado de Residencia Fiscal a través de su portal.

Pero es importante primero que empecemos por explicar brevemente qué es el Certificado de Residencia Fiscal, siendo éste un documento destinado a probar ante las entidades extranjeras la residencia para efectos fiscales, de forma que el contribuyente pueda beneficiarse de exenciones, dispensas de retención o de reducciones de tipo relativo a recibir rendimientos que provienen del estrangero, o documentar pedidos de reembolso de impuesto retenido en el extranjero.

Lo que es necesario para obtener el Certificado es el número de contribuyente y una palabra clave obtenida ante la propia DGCI.

¿Cómo se puede obtener la palabra clave?

A través del portal das Finanças (Hacienda) en la sección "Declarações Electrónicas" el contribuyente deberá solicitar su palabra clave en la opción "Pedir Senha". A continuación, se le enviará por correo para su domicilio fiscal.

Sólo después de tener consigo la clave el contribuyente podrá obtener el Certificado siguiendo los siguientes pasos:

Identificarse en el site con su número de contribuyente y clave;
Seleccionar:
.- Servicios Online;
.- Emisión de Certificado;
.- Residencia Fiscal;
.- Confirmar
Rellenar el Pedido de Certificado de Residencia Fiscal;
Confirmar/Imprimir
¿Cuál es el coste?

 • El servicio por Internet no tiene coste alguno, es gratuito.
Finalmente indicar que, el Certificado no tiene plazo de validez. Sin embargo, apenas es válido para el periodo fiscal en él identificado (independientemente de la fecha de su emisión).

Igualmente, si fuese más de una entidad a solicitar el Certificado tendrá que ser pedido uno para cada una de ellas. Del mismo modo deberá solicitarse uno por cada naturaleza de los rendimientos.


27/07/2010

O SEU CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA FISCAL SEM SAIR DE CASA

É a Direcção Geral dos Impostos (DGCI) a que ofrece aos contribuintes a possibilidade de obter o Certificado de Residência Fiscal através do seu site.

Mas primeiro vamos começar por explicar brevemente o que é o Certificado de Residência Fiscal, sendo este um documento destinado a provar junto das entidades estrangeiras a residência para efeitos fiscais, de forma a poder beneficiar de isenções, dispensas de retenção ou de reduções de taxa relativamente a rendimentos a receber provenientes do estrangeiro, ou documentar pedidos de reeembolso de imposto retido no estrangeiro.

O que se  precisa  para obter o Certificado é o  número de contribuinte e uma senha obtida junto da própria DGCI.

Como se pode obter a senha?
Através do portal das Finanças na secção "Declarações Electrónicas" o contribuinte deverá solicitar a sua senha na opção "Pedir Senha". Logo, ser-lhe-á enviada pelo correio para a morada fiscal.

Só após de ter consigo a senha o contribuinte poderá obter o Certificado seguindo os seguintes passos:

Identificar-se no site com o seu número de contribuinte e senha;
Seleccionar:
.- Serviços Online;
.- Emissão de Certidão;
.- Residência Fiscal;
.- Confirmar
Preencher o Pedido de Certificado de Residência Fiscal
Confirmar/Imprimir
Qual o custo?
 • O serviço pela net não tem custo

Finalmente indicar que, o Certificado não tem prazo de validade. No entanto, apenas é válido para o período fiscal nele identificado (independentemente da data da sua emissão).
Igualmente, se for mais de uma entidade a requerer o Certificado terá que ser pedido um para cada uma delas. Do mesmo modo deverá ser solicitado um por cada natureza de rendimentos.22/07/2010

PORTUGAL ES SUMA A LA PUJADA DELS IMPOSTOS

Era evident. L'Estat portuguès no havia de ser menys i quedar-se de braços creuats davant la situació econòmica actual.

Com tants altres, el govern portuguès ha aprovat la pujada dels impostos a través de la Llei n.º 12-A/2010, de 30 de juny.

Aquesta pujada no té una altra finalitat que la de la recaptació  gràcies al sacrifici que això suposarà als ciutadans.

Passem a indicar quins supòsits s'han vist afectats per aquesta nova regulació:

 • IVA
Es decideixen pujar en un 1% els següents impostos, sent el tipus definitiu aplicable:
  • Béns bàsics: 6%;
  • Béns intermitjos: 13%;
  • Béns i serveis més corrents: 21%
 • IRS (IRPF espanyol)
És un dels gravàmens fiscals que es veurà sotmès a decisió del Tribunal Constitucional per a que en determini la seva legalitat.
Indicar que, igualment, s'ha previst que en els tres primers graons es pagarà, en una mitja, més un 0,58%, i els restants graons més un 0,88% de l'impost.
 Els treballadors per compte aliè ja estan fent retencions en la font més altes des de juny i, els autònoms i propietaris de béns immobles ja ho estan fent des del passat 1 de juliol.
 •  IRC (IS espnyol)
Es coneix com a Derrama Estadual (bestreta). Les empreses que tinguin beneficis superiors als 2.000.000,00€ pagaran un tipus del 2,5% sobre la part que excedeixi aquests dos milions d'euros.
Aquest tipus s'aplica a tots els lucres obtinguts durant l'any 2010.
I, aquelles empreses que el 2009 hagin complert el requisit de tributar el lucre superior a la quantitat dels dos milions d'euros, estaran obligades a reforçar els pagaments de l'any 2010 amb més un 2% sobre el valor que excedeix aquells dos milions.
Aquest valor es suma al pagament per compte que ja tingui que fer, amb base en el volum de negocis de l'any anterior.
 • Impost aplicable als autònoms i a propietaris d'immobles
A partir de l'1 de juliol els autònoms passan a fer retencions en la font del 21,5% (abans 20%) i pagaments per compte del 76,5% en comptes del 75%.
D'igual manera els propietaris que tinguin com a inquilins empreses amb comptabilitat organitzada, han de retenir el 16,5% de la renda, en comptes del 15%.
 • Tipus liberatoris
Aquest impost  incideix sobre els rendiments del capital que puja un 1,5% sent el tipus del 21,5%.
 • Imposto do Selo*
A partir d'ara, el consumidor que vulgui  comprar-se, a través d'un crèdit al consum, un electrodomèstic, un automòbil o un aparell informàtic ha de tenir present que haurà de pagar a l'Estat, depenent de la duració del contracte, els següents impostos:
  • Crèdit amb duració inferior a 1 any: 0,07%/mes;
  • Cdrèdit amb termini superior a 1 any: 0,9%/mes;
  • Crèdit amb termini superior a 5 anys: 1%/mes.
* Serà d'aplicació als contractes celebrats a partir del dia 1 de juliol de 2010. 

EL CONTROL DE LA HISENDA PORTUGESA

El 23 de juny va sortir publicada, en el Diário da República, la Portaria 363/2010, de 23 de juny, per la que es regula l'obligatorietat futura de que algunes de les empreses hagin d'utilitzar per a la seva facturació un programa de facturació certificat que abans era opcional, beneficiant-se d'un tracte molt més rápid de la informació gràcies a un sistema de processament electrònic de dades.

Aquest mandat imperatiu no és més que una altra de tantes mesures adoptades per part del Govern portuguès per a evitar l'evasió fiscal.

És en el seu article 10.º on s'estableixen els criteris de les empreses i a partir de quina data hauran aquestes d'acatar tal determinació, sent obligatori per a:

 • Empreses que durant l'any anterior hagin tingut un volum de negocis superior als 250.000€, a partir del dia 1 de gener de 2011 i;
 • Empreses que durant l'any anterior hagin tingut un volum de negocis superior a 150.000€, a partir del dia 1 de gener de 2012.
Cal apuntar que, aquests programes de facturació són objecte de prèvia certificació per part de la Direcção-Geral dos Impostos (DGCI).

RÈGIM FISCAL DELS INVERSORS RESIDENTS NO HABITUALS

El Decret-Llei nº 249/2009, de 23 de setembre, estableix el règim fiscal dels residents no habituals.

Objectiu
Captació d'immigració qualificada, dedicada a activitats d'elevat valor afegit.

Quins són considerats residents no habituals?
Els contribuents que, convertint-se residents per a efectes fiscals en territori portuguès, no hagin tributat en seu de IRS (IRPF espanyol) durant els 5 anys anteriors.

A qui es destina?
A contribuents que estableixin domicili a Portugal de forma permanent o que pretenguin establir una residència temporal.

Es consagra un tipus especial de IRS per als residents de les categories A (rendiments de treball dependent) i B (rendiments empresarials i professionals) obtinguts pels residents no habituals i, mecanismes d'eliminació de la doble tributació internacional dels rendiments estrangers per aquests obtinguts.

Període d'aplicació
El règim s'aplica 10 anys consecutius, renovables.

Activitats a les que s'aplica el règim
A través de la Portaria 12/2010, de 7 de gener, s'identifiquen les activitats d'elevat valor afegit, que el seu exercici permet als residents no habituals beneficiar-se del tipus especial del 20% relativament als seus rendiments de les categories A i B.

Comprèn, entre altres, les activitats:
 • Arquitectes;
 • Enginyers;
 • Artistes;
 • Auditors;
 • Consultors fiscals;
 • Metges i dentistes;
 • Determinats professionals liberals i tècnics.
S'integren, igualment, les activitats de: inversors, administradors i gestors d'empreses i els quadres superiors d'empreses.
L'art. 72º del Codi de l'IRS passa a preveure una tributació del tipus especial del 20% per als rendiments líquids de les categories A i B.

Referent als rendiments obtinguts a l'estranger pel resident no habitual, la nova redacció de l'art. 81º del Codi de l'IRS preveu la seva exempció a Portugal, des de que siguin completats determintas requisits.

El nou règim portuguès, aliat a l'alteració de la legislació espanyola, contribuieix per a una millora de la competitivitat fiscal portuguesa, particularment en termes ibèrics, en el que respecta a l'atracció de professionals d'elevat valor afegit.

21/07/2010

EL "XIP PRODIGIÓS" ANOMENAT DEM (Dispositiu Electrònic de Matrícula)
Molts són els dubtes que cauen sobre el funcionament i adquisició del nou dispositiu electrònic de matrícula (DEM) aprovat pel Govern portuguès que, conforme el Servei Europeu de Peatges, té com a finalitat el cobrament electrònic dels peatges.

La informació precària i molt vaga facilitada fins al moment és la que ha ocasionat tanta incertesa entre els conductors i usuaris nacionals d'autopistes i vies equiparades portugueses.

Dic nacionals, en un primer moment, donat que si ni els de la pròpia terra saben com funciona, no vull imaginar-me els mals de cap que poden arribar a ocasionar als conductors estrangers, en aquest cas espanyols, que, a partir de l'1 de juliol del present any (data que entra en vigor aquesta nova regulació establerta per Portaria n.º 314-B/2010, de 14 de juny) condueixin per terres luses.

Pel que, a continuació, va una mini guia que respon a les preguntes que poden estar-li ballant a un al cap sobre com funciona el dispositiu electrònic de matrícula (DEM) i on es pot comprar, i així evitar aquest estiu que un "xip" ens amargui les vacances:

 • On comprar-lo
 Es podrà comprar en les àrees de servei situades en territori portuguès.
 • Quins automòvils es veuran afectats per aquesta nova regulació
Automòvils, lleugers i pesats, remolcs, motocicletes, així com tricicles autoritzats a circular per autopistes i vies equiparades.
 • Qui i com s'instal.la
Tranquils. És fàcil. És el propi conductor qui instal.la el "xip" (va amb cinta adhesiva) col.locant-lo a l'interior del cotxe, concretament en el vidre frontal interior.
 • Com funciona
Pel pagament  dels peatges aquest "xip" va vinculat a una targeta de crèdit associada a un compte bancari vàlid. Però, també, es pot fer una precàrrega amb una caució pel dispositiu (caució que es retornarà una vegada es retorni el dispositiu). El valor d'aquesta càrrega és de 50,00€ per a vehicles lleugers i motocicletes i de 100,00€ per a vehicles pesats.

El gran problema que surgeix davant aquesta obligació és com seran informats, per part de Portugal, els usuaris estrangers, de tals infrastructures.

06/07/2010

PORTUGAL SE SUMA A LA SUBIDA DE IMPUESTOS


Era evidente. El Estado portugués no tenía que ser menos y quedarse de brazos cruzados ante la situación económica actual.

Como tantos otros, el gobierno portugués ha aprobado la subida de los impuestos a través de la  Ley n.º 12-A/2010, de 30 de junio.

Esta subida no tiene otra finalidad que la de recaptación gracias al sacrificio que esto supondrá a los ciudadanos.

Pasamos a indicar qué impuestos se han visto afectados por esta nueva regulación:
 • IVA
Se deciden subir en un 1% los siguientes impuestos siendo el tipo definitivo aplicable::
  • Bienes básicos: 6%;
  • Bienes intermedios: 13%;
  • Bienes y  servicios más corrientes: 21%
 •  IRS (IRPF español)
Es uno de los gravámenes fiscales que se verá sometido a decisión del Tribunal Constitucional para que se determine su legalidad.

Indicar, igualmente, que se ha previsto que en los tres primeros escalones se pagará, en una media, más un 0,58% y los restantes escalones más un 0,88% del impuesto.

Los trabajadores por cuenta ajena ya están haciendo retenciones en la fuente más altas desde junio y, los autónomos y propietarios de bienes inmuebles ya lo están haciendo desde el pasado 1 de julio.
 • IRC (IS español)
Se conoce como Derrama Estadual. Las empresas que tengan beneficios superiores a los 2.000.000,00€ pagarán un tipos del 2,5% sobre la parte que exceda estos dos millones de euros.

Este tipo se aplica a todos los lucros obtenidos durante el año 2010.
Y, aquellas empresas que en 2009 hayan cumplido el requisito de tributar el lucro superior a la  cantidad de los dos millones de euros, estarán obligadas a reforzar los pagos del año 2010 con más un 2% sobre el valor que excede esos dos millones.

Este valor se suma al pago por cuenta que ya tenga que hacer, con base en el volumen de negocios del año anterior.
 • Impuesto aplicable a los autónomos y a propietarios de inmuebles
A partir del 1 de Julio los autónomos pasan hacer retenciones en la fuente del 21,5% (antes 20%) y pagos por cuenta del 76,5% en vez del 75%.
De igual manera los propietarios que tengan como inquilinos empresas con contabilidad organizada, tienen que retener el 16,5% de la renta, en vez del 15%.
 • Tipos liberatorios
Este impuesto incide sobre los rendimientos del capital que sube un 1,5% siendo el tipo del 21,5%.
 • Imposto do Selo* 
De ahora en adelante, el consumidor que quiera comprarse, a través de un crédito al consumo, un electrodoméstico, un automóvil o un aparato informático debe tener presente que tendrá que pagar al Estado, dependiendo de la duración del contrato, los siguientes impuestos:
  • Crédito con duración inferior a 1 año: 0,07%/mes;
  • Créditos con plazo superior a 1 año: 0,9%/mes;
  • Crédito con plazo superior a 5 años: 1%/mes.
*Será de aplicación a los contratos celebrados a partir del día 1 de julio de 2010.

  23/06/2010

  EL CONTROL DE LA HACIENDA PORTUGUESA

  Hoy ha salido publicada, en el Diário da República, la Portaria 363/2010, de 23 de junio, por la que se regula la obligatoriedad futura de que algunas de las empresas tengan que utilizar para su facturación un  programa de facturación certificado, que antes era opcional, beneficiándose de un trato mucho más célere de la información gracias a  un sistema de procesamiento electrónico de datos.

  Este mandato imperativo no es más que otra de las tantas medidas adoptadas por parte del Gobierno portugués para evitar la evasión fiscal.
  Es en su artículo 10.º donde se establecen los criterios de las empresas y a partir de qué fecha deberán éstas acatar tal determinación, siendo obligatorio para:

  • Empresas que durante el año anterior hayan tenido un volumen de negocios superior a los 250.000 €, a partir del día 1 de enero de 2011 y;
  • Empresas que durante el año anterior hayan tenido un volumen de negocios superior a 150.000 €, a partir del día 1 de enero de 2012.

  Cabe apuntar que, estos programas de facturación son objeto de previa certificación por parte de la Direcção-Geral dos Impostos (DGCI).


  Antonio Viñal & Co. Abogados 

  22/06/2010

  EL "CHIP PRODIGIOSO" LLAMADO DEM (Dispositivo Electrónico de Matrícula)  Muchas son las dudas que se ciernen sobre el funcionamiento y adquisición del nuevo dispositivo electrónico de matrícula (DEM)  aprobado por el Gobierno portugués que, conforme el Servicio Electrónico Europeo de Peajes, tiene como finalidad el cobro electrónico de los peajes.


  La información precaria y muy vaga facilitada; hasta el momento es la que ha ocasionado tanta incertidumbre entre los conductores y usuarios nacionales de autopistas y vías equiparadas portuguesas.

  Digo, en un primer momento, nacionales puesto que si ni los de la propia tierra saben cómo funciona, no quiero imaginarme los dolores de cabeza que puede llegar a ocasionar a los conductores extranjeros, en este caso españoles, que, a partir del 1 de julio del presente año (fecha en que entra en vigor esta nueva regulación establecida por Portaria n.º 314-B/2010, de 14 de junio ) conduzcan por tierras lusas.

  Por lo que, a continuación va una mini guía que responde a las preguntas que pueden estarle bailando a uno en la cabeza acerca de cómo funciona el dispositivo electrónico de matrícula (DEM) y dónde se puede comprar, y así evitar este verano que un "chip" nos amargue las vacaciones:

  • Dónde comprarlo
  Se podrá comprar en las áreas de servicio situadas en territorio portugués.    
  •  Qué automóviles se ven afectados por esta nueva regulación
  Automóviles, ligeros y pesados, remolques, motocicletas, así como triciclos autorizados a circular por autopistas y vías equiparadas.

  • Quíen y cómo se instala
  Tranquilos.  Es fácil. Es el propio conductor quien instala el "chip" (va con cinta adhesiva) colocándolo en el interior del coche, concretamente en el cristal frontal interior.
  • Cómo funciona
  Para el pago de los peajes este "chip" va vinculado a una tarjeta de crédito asociada a una cuenta bancaria válida. Pero, también, se puede hacer una precarga con una caución por el dispositivo (caución que se devolverá una vez se retorne el mismo dispositivo). El valor de esta carga es de 50,00€ para vehículos ligeros y motocicletas y de 100,00€ para vehículos pesados.

  El gran problema que surge ante tal obligación es cómo serán informados, por parte de Portugal, los usuarios extranjeros de tales infrastructuras.
  18/06/2010

  CONHEÇA AS NOVIDADES LEGAIS DO FRANCHISING EM ESPANHA (II)

  Quais são, portanto, os dados pedidos?

  Podemos dividi-los em várias categorias:

  a) Dados de identificação;
  b) Denominação dos direitos de propriedade insdutrial ou intelectual;
  c) Descrição do negócio;
  d) Identificação do franchisador master (se for o caso);
  e) Se a empresa foi registada através do representante, o comprovativo desta situação.

  Toda esta informação deve actualizar-se no prazo máximo de 3 meses desde o momento em que aconteceu a alteração. Já o número de unidades abertas ou encerradas deve comunicar-se anualmente durante o mês de Janeiro.

  O que acontece se os franchisadores não respeitarem estes requisitos? O Registo competente notificará o franchisador que está em falta e dar-lhe-á um prazo de 2 meses para cumprir com o previsto na lei. Caso não o faça o franchisador será eliminado do Registo, impedindo a continuação da sua actividade. Além disso, poderá ser imposta uma coima de 6.000 € a 30.000 € por infracção grave.

  Em conclusão, o lançamento de uma actividade de franchising em Espanha implica algumas obrigações para o franchisadorque devem ser tratadas para evitar quaisquer sanções, mas também para proporcionar aos potenciais franchisados a informação mais actualizada e fiel sobre o estado da rede.

  06/05/2010

  CONHEÇA AS NOVIDADES LEGAIS DO FRANCHISING EM ESPANHA (I)

  No passado dia 14 de Março entrou em vigor o Real Decreto 201/2010, de 26 de Fevereiro, que regula o exercício da actividade comercial em regime de franchising e a comunicação de dados ao registo de franchisadores.

  Com efeito, a primeira diferença legal importante nesta matéria entre Portugal e Espanha é que neste último país há legislação específica. Até à data o franchising era regulado pelo Real Decreto 2485/1998, de 13 de Novembro, alterado pelo Real Decreto 419/2006, de 7 de Abril. A nova norma estabelece critérios mais claros para o registo dos dados dos franchisadores bem como para a colaboração entre os registos regionais e o central.

  Os franchisadores portugueses que tenham um estabelecimento permanente em Espanha devem comunicar os seus dados num prazo de 3 meses a contar do início da actividade. Podem fazê-lo quer ao registo da região espanhola onde tenham iniciado a sua actividade quer ao registo do Ministério de Indústria, Comércio e Turismo.
  Porém, os franchisadores portugueses que não disponham de estabelecimento permanente em Espanha devem apenas comunicar o início de actividade e não já os seus dados.

  05/02/2010

  RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (IV)

  Posant punt i final al tema de la recuperació del crèdit en via judicial parlarem en els dos pròxims posts de  les 6 fases en què es compon l'execució.

  En aquest post ens centrem en les 3 primeres fases:


  1ª. REQUERIMIENT EXECUTIU

  En aquest punt ens trobem amb una figura que no existeix a Espanya; la del sol.licitador de l'execució.

  ¿Quines són les funcions del sol.licitador? 
  Doncs bé, al sol.licitador li correspon dur a terme les funcions de l'agent d'execució: efectuar les diligències del procés, incluint notificacions, citacions, publicacions i embargaments sota el control del jutge. 
  ¿Com es designa al sol.licitador?
  L'executant ha de designar al sol.licitador i, en el seu defecte, serà designat d'ofici per la secretaria judicial.
  ¿Quins drets té?
  El sol.licitador té dret a sol.licitar uns honoraris pels seus serveis i té dret a una remuneració adicional en funció del valor recuperat o del valor garantit.

  2ª CITACIÓ

  La citació a l'executat serà feta:

  • Personalment: per l' entrega de carta amb justificant de recepció o per contacte del sol.licitador;
  • Per edictes: en cas d'absència i parador desconegut.

  3ª EMBARGAMENT

  Pot donar-se el cas que l'executat pretengui pagar el deute. En aquest cas, el sol.licitador no durà a terme l'embargament acceptant el pagament i procedint, en tot cas, a la seva citació.

  L'embargament pot sol.licitar-se sobre béns mobles i inmobles, incluint comptes bancaris.
  De manera que, si decideix sol.licitar embargament de comptes ha de saber que el saldo quedarà bloquejat des de la data de notificació del propi embargament.

  ¿Pot haver oposició a l'embargament?
  La resposta és puguent presentar-se oposició:
  • En el termini de 20 dies a partir de la citació de l'execució, quan aquesta es realitza després de l'embargament;
  • En el termini de 10 dies, comptat des de la notificació de l'acte d'embargament. 

  EL LECTOR ELIGE / O EL LECTOR ESCULL / O LEITOR ESCOLHE

  Si quiere que se exponga algún tema en el que esté interesado sólo es necesario que nos lo exponga a través de la sección "comentarios" del este post.

  Si vol que s'exposi algun assumpte en el que hi tingui cert interès ens ho pot fer arribar a través de la secció "comentarios" d'aquest post.

  Se está interessado em que seja exposto algum assunto do seu interesse só tem que  deixar a sua mensagem através da secção "comentários" deste post.

  RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO (IV)

  Poniendo punto y final al tema de la recuperación del crédito en vía judicial hablaremos en los dos próximos posts de las 6 fases en las que se compone la ejecución.

  En este post nos centramos en las 3 primeras fases:


  1ª. REQUERIMIENTO EJECUTIVO

  En este punto nos encontramos con una figura que no existe en España; la del solicitador de la ejecución.

  ¿Cuáles son las funciones del solicitador? 
  Pues bien, al solicitador le corresponde desempeñar las funciones del agente de ejecución: efectuar las diligencias del proceso, incluyendo notificaciones, citaciones, publicaciones y embargos bajo el control del juez. 
  ¿Cómo es designado el solicitador?
  El ejecutante debe designar al solicitador y, en su defecto, será designado de oficio por la secretaría judicial.
  ¿Qué derechos tiene?
  El solicitador tiene derecho a solicitar unos honorarios por sus servicios y tiene derecho a una remuneración adicional en función del valor recuperado o del valor garantizado.

  2ª CITACIÓN

  La citación al ejecutado será hecha:

  • Personalmente: por entrega de carta con acuse de recibo o por contacto del solicitador;
  • Por edictos: en caso de ausencia y paradero desconocido

  3ª EMBARGO

  Puede darse el caso que el ejecutado pretenda pagar la deuda. En este caso, el solicitador no llevará a cabo el embargo aceptando el pago y procediendo, en todo caso, a su citación.

  El embargo puede solicitarse sobre bienes muebles e inmuebles, incluyendo cuentas bancarias.
  De manera que, si decide solicitar embargo de cuentas debe saber que el saldo quedará bloqueado desde la fecha de notificación del propio embargo.

  ¿Puede haber oposición al embargo?
  La respuesta es puediendo presentarse oposición:
  • En el plazo de 20 días a partir de la citación de la ejecución, cuando ésta se realiza después del embargo;
  • En el plazo de 10 días, contado desde la notificación del acto de embargo.  

   

  25/01/2010

  RÉGIMEN FISCAL DE LOS INVERSORES RESIDENTES NO HABITUALES

  El Decreto-Ley nº 249/2009, de 23 de septiembre,  establece el régimen fiscal de los residentes no habituales.


  Objetivo
  Captación de inmigración cualificada, dedicada a actividades de elevado valor añadido.

  ¿Quienes son considerados residentes no habituales?
  Los contribuyentes que, convirtiéndose residentes para efectos fiscales en territorio portugués, no hayan tributado en sede de IRS (IRPF español) durante los 5 años anteriores.

  ¿A quén se destina?
  A contribuyes que establezcan domicilio en Portugal de forma permanente o que pretendan establecer una residencia temporal.

  Se consagra un tipo especial de IRS para los residentes de las categorías A (rendimientos de trabajo dependiente) y B (rendimientos empresariales y profesionales) obtenidos por los residentes no habituales y, mecanismos de eliminación de la doble tributación internacional de los rendimientos extranjeros por éstos obtenidos.

  Periodo de aplicación
  El régimen se aplica 10 años consecutivos, renovables.

  Actividades a las que se les aplica el régimen
  A través de la Portaria 12/2010, de 7 de enero, se identifican las actividades de elevado valor añadido, cuyo ejercicio permite a los residentes no habituales beneficiarse del tipo especial del 20% relativamente a sus rendimientos de las categorías A y B.

  Comprende, entre otras, las actividades:

  • Arquitectos;
  • Ingenieros;
  • Artistas;
  • Auditores;
  • Consultores fiscales;
  • Médicos y dentistas;
  • Determinados profesionales liberales y técnicos.
  Se integran, igualmente, las actividades de: inversores, administradores y gestores de empresas y los cuadros superiores de empresas.

  El art. 72º del Código del IRS pasa a prever una tributación del tipo especial del 20% para los rendimientos líquidos de las categorías A y B.

  Referente a los rendimientos obtenidos en el extranjero por el residente no habitual, la nueva redacción del art. 81º del Código del IRS prevé su exención en Portugal, desde que sean completados determinados requisitos.

  El nuevo régimen portugués, aliado a la alteración de la legislación española, contribuye para una mejora de la competitividad fiscal portuguesa, particularmente en términos ibéricos, en lo que respecta a la atracción de profesionales de elevado valor añadido. 
  TREBALLADORS TRANSFRONTERERS

  Passem a analitzar el règim d'admissió temporal dels vehicles matriculats en un altre Estat membre de la Unió Europea en territori portuguès establert en la llei portuguesa reguladora de l'impost sobre Vehicles (nº 22-A/2007, de 29 de juny de 2007)

  El treballdor transfronterer que es beneficiï del règimen supra mencionat haurà de reunir les  següents característiques:


  • Tenir residència familiar a Espanya;
  • No disposar de vivenda familiar a Portugal;
  • Desplaçar-se diàriament en el trajecte d'anada i tornada entre la seva  residència i treball;
  • Situar-se el local de treball en localitat portuguesa que no disti més de 60 km des de la frontera.
  El treballador transfronterer ha de presentar una sol.licitud de reconeixement davant la Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, aportant la documentació que verifiqui les característiques enumerades.

  Es disposa d'un termini màxim de 30 dies des de l'entrada en territori portuguès.


  Aquest benifici té una duració de 12 mesos renovables i s'extén, ademés de al propietari a:


  • Cónjuge o unió de fet;
  • Ascendents i descedents en primer grau;
  • Legítims detentors.
  Sempre amb la condició de que no siguin residents ni exerceixin en territori portuguès activitat professional remunerada.

  TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS

  Pasamos a analizar el régimen de admisión temporal de los vehículos matriculados en otro Estado miembro de la Unión Europea en territorio portugués establecido en la ley portuguesa reguladora del Impuesto sobre Vehículos (nº 22-A/2007, de 29 de Junio de 2007)

  El trabajador transfronterizo que se beneficie del régimen supra mencionado deberá reunir las siguientes características:

  • Tener residencia familiar en España;
  • No disponer de vivienda familiar en Portugal;
  • Desplazarse diariamente en el trayecto de ida y vuelta entre su residencia y el trabajo;
  • Situarse el local de trabajo en localidad portuguesa que diste no más de 60 km desde la frontera.
  El trabajador transfronterizo debe presentar un pedido de reconocimiento ante la Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, aportando la documentación que verifique las características enumeradas.

  Se dispone de un plazo máximo de 30 días desde la entrada en territorio portugués.

  Este benificio tiene una duración de 12 meses renovables y se extiende, además de al propietario a:

  • Cónyuge o unido de hecho;
  • Ascendientes y descedientes en primer grado;
  • Legítimos detentadores.
  Siempre con la condicion de que no sean residentes ni ejerzan en territorio portugués actividad profesional remunerada.

  RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (III)

  I si el deutor s'oposa? Llavors el Tribunal ha de dilucidar l'existència del deute.


  Les accions declaratives tenen per fi obtenir una declaració d'existència d'un dret o d'un fet.


  Per a que el procediment continuï el creditor haurà de pagar una nova taxa de justícia en el termini de 10 dies.

  En aquest cas, és més difícil determinar la duració del procés depenent el mateix de diversos factors: proves, recursos...


  El demandat és notificat i té un termini de 15, 20 o 30 dies, comptats des de la citació, per a contestar a la demanda.


  Pot ser que el demanat:


  • NO CONTESTI:  El jutge es limitarà a aplicar força executiva a la petició;
  • CONTESTI:        Es celebra audiència amb el jutge en què s'intentarà arribar a un acord;
   • Si no s'arriba a un acord el procediment continua amb la pràctica de la prova

  Amb l'acció declarativa, el demandant demana al Tribunal que declari l'existència o inexistència d'un títol executiu que condemni al demandat en la prestació d''una cosa o d'un fet a la que el demandant té dret ; o bé, que alteri les situacions jurídiques de les parts en conformitat amb un dret potestatiu de l'autor. Demostrat això, es passa a la fase de l'execució.

  Pròxim post: Execució

  RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO (III)

  Y si el deudor se opone? Entonces el Tribunal debe dilucidar la existencia de la deuda.

  Las acciones declarativas tienen por fin obtener una declaración de existencia de un derecho o de un hecho.

  Para que el procedimiento continúe el acreedor deberá pagar una nueva tasa de justicia en el plazo de 10 días.

  En este caso, es más difícil determinar la duración del proceso dependiendo el mismo de varios factores: pruebas, recursos...

  El demandado es notificado y tiene un plazo de 15, 20 o 30 días, contados desde la citación, para contestar a la demanda.

  Puede ser que el demandado:

  • NO CONTESTE:  El juez se limitará a aplicar fuerza ejecutiva a la petición;
  • CONTESTE:        Se celebra audiencia con el juez en la que se intentará llegar a un acuerdo;
   • Si no se llega a un acuerdo el procedimiento continúa con la práctica de la prueba

  Con la acción declarativa, el demandante pide al Tribunal que declare la existencia o inexistencia de un título ejecutivo que condene al demandado en la prestación de una cosa o de un hecho a la que el demandante tiene derecho; o bien, que altere las situaciones jurídicas de las partes en conformidad con un derecho potestaivo del autor. Demostrado esto, se pasa a la fase de la ejecución. 

  Próximo post: Ejecución

  15/01/2010

  Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

  Comunicar a todos los lectores que, mediante Decreto Ley 5/2010, de 15 de enero, entra en vigor el nuevo valor del SMI (RMMG en Portugal)siendo éste de 475,00€.

  Salari Mínim Interprofessional (SMI)


  Comunicar a tots els lectors que, mitjançant Decret Llei 5/2010, de 15 de gener, entra en vigor el nou valor del SMI (RMMG a Portugal) sent aquest de 475,00€.

  13/01/2010

  RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (II)

  Seguim doncs amb la Injunção o el conegut procés monitori a Espanya.


  Destacar que los tràmits  són els sigüents:

  1. Presentació per part del creditor del requeriment i pagament de les tasses judicials;
  2. Una vegada la Secretaria-Geral de Injunções rebi el requeriment el notificarà al deutor mitjançant carta;
  3. El deutor podrà:
   • No fer res: Si transcorre el termini de 15 dies a partir de la notificació la secretaria judicial posarà la fórmula executòria sobre el requeriment obtenint així un títol executiu;
   • Pagar: S'haurà de donar coneixement a la Secretaria-Geral o secretaria del tribunal on es va pagar i igualment en cas en què les parts arribin a un acord;
   • Oposar-se: El deutor té un termini de 15 dies, a partir de la notificació, per a oposar-se.
  Pròxim post: Acció declarativa

  RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO (II)

  Seguimos pues con la Injunção o el conocido proceso monitorio en España.


  Destacar que los trámites  son los siguientes:

  1. Presentación por parte del acreedor del requerimento y pago de las tasas judiciales;
  2. Una vez la Secretaria-Geral de Injunções reciba el requerimiento lo notificará al deudor mediante carta;
  3. El deudor podrá:
   • No hacer nada: Si transcurre el plazo de 15 días a partir de la notificación la secretaría judicial pondrá la fórmula ejecutoria sobre el requerimento obteniendo así un título ejecutivo;
   • Pagar: Se deberá dar conocimiento a la Secretaria-Geral o secretaría del tribunal en el que pagó e igualmente en caso en que las partes lleguen a un acuerdo;
   • Oponerse: El deudor tiene un plazo de 15 días, a partir de la notificación, para oponerse.
  Próximo post: Acción declarativa

  NOVIDADE (IV)

  Qual é o conteúdo obrigatório do contrato?

  • Identificação das partes;
  • Objecto e causa do contrato;
  • Regime da interrupção anual da actividade, do descanso semanal e dos feriados, bem como a duração máxima da jornada da actividade, incluindo a sua distribuição semanal se esta se computa por mês ou ano;
  • Acordo de interés profissional que seja de aplicação sempre que o trabalhador dê o seu consentimento expresso;
  • Constar no contrato expressamente a condição de económicamente dependente do trabalho independente respeito do cliente com quem contrata.

  07/01/2010

  NOVIDADE (III)

  O contrato deverá formalizar-se sempre por escrito e deverá ser registado pelo trabalhador no prazo dos 10 dias seguintes à sua assinatura, comunicando ao cliente o registo no prazo dos 5 dias úteis seguintes.

  O registo não tem carácter público podendo ser realizado através do Registo Electrónico com o certificado digital.

  A condição de dependente só se poderá ostentar respeito dum único cliente.

  04/01/2010

  NOVIDADE (II)

  Quem é considerado trabalhador independente económicamente dependente?

  As condições deste tipo de trabalhador são as seguintes:

  • Não ter ao seu cargo trabalhadores por conta de outro nem contratar ou subcontratar parte ou toda a actividade com terceiros;
  • Não executar a sua actividade de maneira indeferenciada com os trabalhadores que prestem seviços sob qualquer modalidade de contratação laboral por conta do cliente;
  • Dispor de infra-estrutura produtiva e material próprios;
  • Desenvolver a sua actividade sob critérios organizativos próprios, sem perjuízo das indicações técnicas de carácter geral que possa receber do seu cliente.
  Os titulares de estabelecimentos ou locais comerciais e industriais e de escritórios e escritórios abertos ao público e os profissionais que exerçam a sua profissão conjuntamente com outros em regime societário ou sob qualquer outra forma jurídica admitida em direito não teram em qualquer caso a consideração de trabalhadores independentes económicamente dependentes.