INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

30/12/2009

RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (I)

Donarem a conèixer a les empreses espanyoles els mitjans al seu abast per a  poder actuar judicialment contra els seus deutors a Portugal.

El cobrament judicial dels deutes es produeix en dues o tres fases: monitori (injunção) i executiu (execução); monitori, declaratiu (acção declarativa) i executiu.

El declaratiu es durà a cap si el dret del creditor no està reconegut (per exemple, amb un xec). El fi aquí és aconseguir un títol executiu en els termes de l'art. 46 del Codi de Procès Civil, que permeti l'execució dels béns del deutor.


Els títols executius contemplats per la legislació portuguesa són:
 • Les sentencies condemnatòries;
 • Documents autenticats per notari que demostrin constitució o reconeixement de qualsevol obligació;
 • Documents particulars, signats pel deutor, que demostrin constitució o reconeixement  d'obligacions pecuniàries, el muntant del qual sigui determinat o determinable;
 • Els documents als que, per disposició especial, sigui atribuïda la força executiva.
Pròxim post: Parlarem sobre la Injunção (procès monitori)

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO (I)

Daremos a conocer a las empresas españolas los medios a su alcance para poder actuar judicialmente contra sus deudores en Portugal.

El cobro judicial de las deudas se produce en dos o tres fases: monitorio (injunção) y ejecutivo (execução); monitorio, declarativo (acção declarativa) y ejecutivo.

El declarativo se llevará a cabo si el derecho del acreedor no está reconocido (por ejemplo, con un cheque). El fin aquí es lograr un título ejecutivo en los términos del art. 46 del Código de Proceso Civil, que permita la ejecución de los bienes del deudor.

Los títulos ejecutivos contemplados por la legislación portuguesa son:
 • Las sentencias condenatorias;
 • Documentos autenticados por notario que demuestren constitución o reconocimiento de cualquier obligación;
 • Documentos particulares, firmados por el deudor, que demuestren constitución o reconocimiento de obligaciones pecuniarias, cuyo montante sea determinado o determinable;
 • Los documentos a los que, por disposición especial, sea atribuida la fuerza ejecutiva.
Próximo post: Hablaremos sobre la Injunção (proceso monitorio)

28/12/2009

NOVIDADE NO ÂMBITO DO CONTRATO LABORAL (I)

A novidade mais destacada no âmbito da legislação laboral é o contrato do trabalhador independente económicamente dependente regulado no " Real Decreto 197/2009, de 23 de Fevereiro, que desenvolve o Estatuto de Trabalho Independente em matéria de contrato do trabalhador independente económicamente dependente e o seu registo e se creia o Registo Estatal de associações profissionais de trabalhadores independentes".

Estamos ante uma figura especíica entre os trabalhadores independentes com regime jurídico próprio e diferenciado situado na fronteira entre o trabalhador independente e o dependente.

Indicar que estos trabalhadores realizam uma actividade económica ou profissional a título lucrativo e de forma habitual, pessoal e directa para uma pessoa física ou jurídica (doravante o cliente), de quem dependem económicamente por receber dele, como mínimo, o 75% dos seus ingressos por rendimentos de trabalho e actividades económicas ou profissionais.


23/12/2009

CONTRATAR EM ESPANHA (VI)

Finalizamos com o contrato a tempo parcial que permite acordar a prestação de serviços durante um número de horas por dia, semana. mês ou ano, inferior a 77% do horário de trabalho a tempo completo estabelecido na convenção colectiva ou do horário de trabalho máximo legal (40 horas).

Esta modalidade pode ser usada quer nos contratos sem termo, quer nos contratos a termo certo.

Neste tipo de contrato os trabalhadores não podem prestar trabalho suplementar salvo casos pontuais estabelecidos na lei e que usufruem dos mesmos direitos que os trabalhadores a tempo inteiro.

Indicar que o contrato a tempo parcial pode transformar-se num contrato a tempo inteiro.


TOT EN REGLA (V)

Després de la presentació de la documentació juntament amb la petició d'extinció del pagament de l'impost ens podem trobar davant dues situacions:
 
1ª: Que la petició sigui rebutjada  (notificació negativa). En aquest cas ens serà notificat per a que en el  termini de 30 dies declarem el destí que pretenem donar al vehicle; del contrari, es considerarà l'entrada de vehicle il.legal.

2ª: Que la petició sigui acceptada (notificació positiva). Comptem amb el termini de 6 mesos des de la notificació per a presentar la Declaració Duanera de Vehicles (DAV) als efectes de matricular el vehicle.

Cal dir que l'exempció només pot ser reconeguda a un vehicle (cotxe o motocicleta) per beneficiari una vegada cada 10 anys. 

TODO EN REGLA (V)

Después de la presentación de la documentación junto con la petición de extinción del pago del impuesto nos podemos encontrar ante dos situaciones:
 
1ª: Que la petición sea rechazada (notificación negativa). En este caso nos será notificado para que en el plazo de 30 días declaremos el destino que pretendemos dar al vehículo; de lo contrario, se considerará la entrada de vehículo ilegal.

2ª: Que la petición sea aceptada (notificación positiva). Contamos con el plazo de 6 meses desde la notificación para presentar la Declaración Aduanera de Vehículos (DAV) a los efectos de matricular el vehículo.

Cabe decir que la exención sólo puede ser reconocida a un vehículo (automovil o motocicleta) por beneficiario una vez cada 10 años.  

22/12/2009

CONTRATAR EM ESPANHA (V)

Finalmente acabaremos a secção de CONTRATAR EM ESPANHA com os contratos chamados contratos formativos (contratos de formação) e contratos a tempo parcial.

Podemos distinguir os contratos en prácticas (estágio) e os contratos para a formação. A diferência entre ambos os dois reside na posse ou não de uma licenciatura universitária ou de um título de formação profissional.

Contratos en prácticas

 • Duração: não pode ser inferior a 6 meses, nem superior a 2 anos;
 • Período experimental: 1 mês para os trabalhadores na posse de um título de grau médio, e de 2 meses para aqueles que disponham de um título superior;
 • Retribuição: fixada pela convenção colectiva, mas não pode ser inferior a 60% do salário fixado em convenção colectiva para um trabalhador que realize a mesma função durante o primeiro ano; durante o segundo o valor mínimo será de 70%.

No final deste contrato, se o trabalhador continuar na empresa, já não se pode concertar um novo período experimental e o tempo de estágio passa a integrar o tempo de antiguidade na empresa.

Contrato para a formação

 • Duração: igual que o contrato en prácticas;
 • Retribuição: fixada na convenção colectiva, não podendo ser inferior ao salário mínimo interprofissional, em prorporção ao tempo de trabalho efectivo.

A empresa deverá pôr à disposição do trabalhador um tempo dedicado à formação teórica consoante ás características do posto de trabalho, mas respeitando sempre o mínimo de 15% do horário de trabalho máximo previsto na convenção colectiva. Se o empresário não cumprir qualquer das obrigações respeitantes em matéria de formação o contrato transforma-se em contrato sem termo.


Próximo post: Contrato a tempo parcial 

TOT EN REGLA (IV)

Juntament amb la petició d'exempció de pagament de l'impost haurà de presentar-se la següent documentació depenent si es tracta de:

 • Ciutadà d'Estat membre de la UE o de país tercer que transfereixi la seva residència en territori portuguès haurà de presentar:
  • Declaració duanera del vehicle;
  • Certificat de matrícula i títol de registre de la propietat, si fós el cas, comprovant de la propietat del vehicle;
  • Carnet de conduir vàlid, almenys, 12 mesos abans de la transferència de residència;
  • Certificat de residència oficial, emès per l'entitat administrativa amb competència pel control d'habitants (normalment l'Ajuntament); en el cas que no existeixi, certificat consular on consti la data de l'inici i cessació de la residència;
  • Document de la vida quotidiana que testifiqui la residència en el país de provinència com rebuts de lloguer de la vivenda, consum d'aigua, electricitat, nòmines o proves de descompte a efectes de salut i jubilació.
 • Cooperant; professor; funcionari d'organitzacions internacionals i funcionari contractado per a prestar  serveis en llocs diplomàtics i consulars portuguesos:
  • Comprovant de la nacionalitat;
  • Document emès per l'entitat competent que testifiqui l'estatut del requirent, així com les dates d'inici i cessació de funcions.  
Pròxim post: Notificació de la petició de reconeixement

TODO EN REGLA (IV)

Junto con la petición de exención de pago del impuesto deberá presentarse la siguiente documentación dependiendo si se trata de:

 • Ciudadano de Estado miembro de la UE o de país tercero que transfiera su residencia en territorio portugués, deberá presentar:
  • Declaración aduanera del vehículo;
  • Certificado de matrícula y título de registro de la propiedad, si fuese el caso, comprobante de la propiedad del vehículo;
  • Carné de conducir válido, al menos, 12 meses antes  de la transferencia de residencia;
  • Certificado de residencia oficial, emitido por la entidad administrativa con competencia para el control de habitantes (normalmente el Ayuntamiento); en el caso que no exista, certificado consular donde conste la fecha del inicio y cesación de la residencia;
  • Documento de la vida cotidiana que atestigüe la residencia en el país de proveniencia, como recibos de alquiler de la vivienda, consumo de agua, electricidad, nóminas o pruebas de descuento a efectos de salud y jubilación.
 • Cooperante; profesor; funcionario de organizaciones internacionales y funcionario contratado para prestar servicios en puestos diplomáticos y consulares portugueses:
  • Comprobante de la nacionalidad;
  • Documento emitido por la entidad competente que atestigüe el estatuto el estatuto del reqirente, así como las fechas de inicio y cesación de funciones.  
Próximo post: Notificación de la petición de reconocimiento

  21/12/2009

  CONTRATAR EM ESPANHA (IV)

  Continuamos com a nossa série sobre os tipos de contrato laboral em Espanha. Desta ez vamos analisar os contratos a termo:


  • CONTRATO PARA EMPREITADA OU SERVIÇO DETERMINADO: autonomia própria dentro da actividade normal da empresa. A duração do contrato está relacionada com o tempo superior a 1 ano, a parte que denunciar o contrato deve fazê-lo com uma antecedência mínima de 15 dias.
  • CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTÂNCIAS DA PRODUÇÃO: se a duração do contrato for de menos de 4 semanas o contrato não carece de forma escrita. A sua duração máxima será de 6 meses num período de 12 meses, mas os contratos coletivos podem prolongar esta duração.
  • CONTRATO DE INTERINIDADE: este serve, por exemplo, para substituir trabalhadores com direito a reserva de posto de trabalho ou para cobrir temporariamente um posto de trabalho durante o processo de selecção. A duração do contrato dependerá do tempo de ausência do trabalhador substituído, sendo determinante indicar a causa da substituição.
  • CONTRATO DE INSERÇÃO: permite às entidades sem fins lucrativos beneficiarem de subvenções pela contratação de trabalhadores desempregados, quando o objecto do contrato seja a realização de uma empreitada ou serviço*.
  * Apoios da Segurança Social. As empresas podem solicitar uma bonifiação na taxa pr Coningencias Comunes nos contratos de trabalho celebrados, nomeadamente, com desempregados há mais de 6 meses, mulheres com menos de 45 anos, ou trabalhadores de mais de 45 anos. A bonificação pode ir desde 20% até 100% durante 1 ou 2 anos.

   TOT EN REGLA (III)

   Els tràmits per a l'exempció del pagament de l'impost es realiztzen davant la Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo.

   El termini per tal tràmit és de 6 mesos a comptar des de la data de transferència de la residència o de cessació de funcions.

   Per a l'exempció de l'impost és necessari que el vehicle:
   1.   Es destini a l'ús particular;
   2. S'hagi adquirit en el país de provinència, o en país on anteriorment hagi residit el propietari en condicions generals de tributació.

    • Hagin cessat en l'exercici de la seva funció en organitzacions internacionals reconegudes por Portugal;
    • Funcionaris civils i membres de les Forces Armades dels Estats parte contractants de l'OTAN;
    • Funcionaris contractats a l'estranger amb la finalitat de prestar serveis en llocs diplomàtics i consulars portuguesos o bé prestar serveis públics.
   3. Ha d'haver sigut propietat de l'interessat en el país de provenència durant,  com a mínim, 12 mesos abans de la transferència de residència.
   Pròxim post: Documentació que ha de presentar juntament amb la petició per a l'exempció del pagament.

   TODO EN REGLA (III)

   Los trámites para la exención del pago del impuesto se realizan ante la Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo.

   El plazo para dicho trámite es de 6 meses a contar desde la fecha de transferencia de la residencia o de cesación de funciones.

   Para la exención del impuesto es necesario que el vehículo:
   1. Se destine al uso particular;
   2. Se haya adquirido en el país de proveniencia, o en país donde anteriormente haya residido el propietario en condiciones generales de tributación.

    • Hayan cesado en el ejercicio de su función en organizaciones internacionales reconocidas por Portugal;
    • Funcionarios civiles y miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados partes contratantes de la OTAN;
    • Funcionarios contratados en el extranjero con el fin de prestar servicios en puestos diplomáticos y consulares portugueses o bien prestar servicios públicos.   3. Debe haber sido propiedad del interesado en el país de proveniencia durante, por lo menos, 12 meses antes de la transferencia de residencia.
   Próximo post: Documentación que hay que presentar junto con la petición para la exención del pago.   18/12/2009

   TOT EN REGLA (II)

   Anunciar que pel canvi de matrícula haurà de pagar-se un impost però la Llei de l'Impost sobre Vehicles (nº 22-A/2007, de 29 de juny de 2007) regula supòsits en què s'estableix exempció del pagament.

   SUPÒSIT OBJECTE D'EXEMPCIÓ

   • Vehicle de ciutadà d'un Estat membre de la UE o de país tercer que transfereixi la seva residència a territorio portuguès, sempre que reuneixi els següents requisits:
     • Major de 18 anys;
     • Facultat per a conduir durant el període mínim de residència;
     • Residència en un altre país membre de la UE o en país tercer durant un període mínim de 12 mesos.
     • Transferència de la residència permanent a Portugal durant un període mínim de 12 mesos.

   • Vehicle de persona de nacionalitat portuguesa o d'un altre Estat membre de la UE que hagi ejxercit alguna de les següents activitats en un altre  país, durant 24 mesos, i cuyos rendimientos estén sujetos a tributación efectiva en Portugal:
     • Cooperantes;
     • Profesores que hayan ejercido funciones docentes en el exranjero en cursos impartidos de lengua o cultura portuguesa, conforme las listas publicadas por el respectivo departamento;
     • Funcionaris contratas a l'estranger per a  prestar serveis en llocs diplomáticos y consulares portugueses o para prestar servicios públicos portugueses:
     • Funcionarios de organizaciones internacionales de las cuales sean parte.

    Próxima estación: cómo se tramita la exención.

   TODO EN REGLA (II)

   Anunciar que para el cambio de matrícula deberá pagarse un impuesto pero la Ley del Impuesto sobre Vehículos (nº 22-A/2007, de 29 de junio de 2007) regula supuestos en los que se establece exención del pago.

   SUPUESTO OBJETO DE EXENCIÓN

   • Vehículo de ciudadano de un Estado miembro de la UE o de país tercero que transfiera su residencia a territorio portugués, siempre que reúna los siguientes requisitos:
     • Mayor de 18 años;
     • Facultado para conducir durante el periodo mínimo de residencia;
     • Residencia en otro país miembro de la UE o en país tercero durante un periodo mínimo de 12 meses.
     • Transferencia de la residencia permanente a Portugal. El beneficiario deberá mantener su residencia en territorio portugués durante un periodo mínimo de 12 meses.

   • Vehículo de persona de nacionalidad portuguesa o de otro Estado miembro de la UE que haya ejercido alguna de las siguientes actividades en otro país, durante 24 meses, y cuyos rendimientos estén sujetos a tributación efectiva en Portugal:
     • Cooperantes;
     • Profesores que hayan ejercido funciones docentes en el exranjero en cursos impartidos de lengua o cultura portuguesa, conforme las listas publicadas por el respectivo departamento;
     • Funcionarios contratados en el extranjero para prestar servicios en puestos diplomáticos y consulares portugueses o para prestar servicios públicos portugueses:
     • Funcionarios de organizaciones internacionales de las cuales sean parte.

    Próxima estación: cómo se tramita la exención.

   17/12/2009

   CONTRATAR EM ESPANHA (III)

   O último dos tipos de contratos sem termo que devemos fazer referência é o CONTRATO PARA O FOMENTO DA CONTRATAÇÃO SEM TERMO.

   Como o seu nome indica, tem como objectivo favorcer a contratação dos trabalhadores que cumpram os seguintes requisitos:

    • Mulheres desempregadas para prestação de serviços em profissões com um índice mais baixo de emprego femenino;
    • Trabalhadores com idade superior a 45 anos;
    • Desempregados inscritos nos centros de desemprego há, pelo menos, 6 meses.
   A formalização do contrato deverá ser feita por escrito em modelo oficial.

   Indicar que, no caso de despedimento ilícito a indemnização será de 33 dias de salário por cada ano de trabalho, com um máximo de 2 anos.

   No próximo post nos introduziremos nos contratos a termo.

   16/12/2009

   TOT EN REGLA (I)

   Alguns dels espanyols que resideixen i circulen amb el seu vehicle per Portugal pot ser que s'hagin preguntat  alguna vegada quines són les passes burocràtiques que s'han de seguir per a poder circular amb el seu vehicle per Portugal amb tots els papers en regla i sense preocupacions per ser multat.


   Doncs bé, començarem  per exposar el primer tràmit: COM MANTENIR EL CARNET ESPANYOL   • L'interessat haurà d'acudir davant la Direcção Geral de Viação (DGV) i presentar  el seu carnet espanyol de conduir juntament amb l'autorizació de residència a Portugal on s'indicarà  l'adreça de residència.
   • La pròpia DGV emetrà una declaració que haurà  de dur-se en el vehicle amb la resta de la documentació.


   Pròxim post: com procedir per al canvi de matrícula.

   TODO EN REGLA (I)

   Algunos de los españoles que residen y circulan con su vehículo por Portugal puede que se hayan preguntado alguna vez cuáles son los pasos burocráticos que se deben seguir para poder circular con su vehículo por Portugal con todo en regla y sin preocupaciones por ser multado.


   Pues bien, empezaremos por exponer el primer trámite: CÓMO MANTENER EL CARNÉ ESPAÑOL   • El interesado deberá acudir ante la Direcção Geral de Viação (DGV) y presentar  su carné español de conducir junto con la autorización de residencia en Portugal indicando en la misma la dirección de residencia.
   • La propia DGV emitirá una declaración que deberá llevarse en el vehículo con el resto de la documentación.


    Próximo post: cómo proceder para el cambio de matrícula.

    15/12/2009

    ¡ ¡ ATENÇÃO ! ! Até o 2011 não se aplicará o Novo Código Contributivo

    A entrada em vigor do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social, originariamente prevista para o próximo dia 1 de Janeiro tem sido adiada.
     
    Através do Projecto de Lei 48/XI, do CDS/PP, «Primeira Alteração à Lei 110/2009, de 16 de Setembro, que estabelece uma nova data para a entrada em vigor do Código Contributivo»)  para o ano de 2011 a entrada em vigor do Código Contributivo. 

    Assim, a regulação estabelecida no código sobre o ajustamento progressivo da base de incidência contributiva e das taxas contributivas não será  aplicada até o ano 2011.

    ¡ ¡ ATENCIÓ ! ! Fins el 2011 no s'aplicarà el Nou Codi Contributiu

    L'entrada en vigor del Codi dels Règims Contributius del Sistema de Seguretat Social, originàriament prevista pel pròxim dia 1 de gener ha sigut ajornada.
     
    Mitjançant Projecte de Llei (Projecto de Lei 48/XI, do CDS/PP, «Primera Alteració a la Llei 110/2009, de 16 de Setembre, que estableix una nova data per a l'entrada en vigor del Codi Contributiu») s'ha posposat  per a l'any de 2011 l'entrada en vigor del Codi Contributiu. 

    De manera que, les directrius establertes en el codi que regulen l'ajustament de manera progressiva de la base d'incidència contributiva i els tipus contributius no seran aplicables fins l'any 2011.

    ¡ ¡ ATENCIÓN ! ! Hasta el 2011 no se aplicará el Nuevo Código Contributivo

    La entrada en vigor del Código de los Regímenes Contributivos del Sistema de Seguridad Social, originariamente prevista para el próximo día 1 de enero ha sido aplazada.
     

    Mediante Proyecto de Ley (Projecto de Lei 48/XI, do CDS/PP, «Primera Alteración a la Lei 110/2009, de 16 de Septiembre, que establece una nueva fecha para la entrada en vigor del Código Contributivo») se ha pospuesto  para el año de 2011 la entrada em vigor del Código Contributivo. 

    De manera que, las directrices establecidas en el código que regulan el ajuste de manera progresiva de la base de incidencia contributiva y los tipos contributivos no serán aplicables hasta el año 2011.


    CONTRATAR EM ESPANHA (II)

    Prosseguemos com os tipos de contratos laborais em Espanha sendo o próximo em ser analisado o contrato indefinido fijo discontinuo.

    Devem estar se preguntando qual é a forma do mesmo e a que tipo de relação laboral se aplica um contrato com este nome.

    Pois bem, para tirar as dúvidas, passamos a dizer o seguinte do CONTRATO INDEFINIDO FIJO DISCONTINUO:

    • Serve para dar resposta a acréscimos temporários da produção no seio de uma empresa;
    • Contrato estável, embora não se indique qual o volume de activvidade que terá que desempenhar o trabalhador (a actividade não pode repetir-se em datas certas);
    • Formalização escrita em modelo oficial estabelecido pelo Instituto Nacional de Emprego (INEM) com as seguintes indicações:

     • duração estimada da actividade;
     • distribuição do horário de trabalho;
     • forma e ordem de chamada da convenção colectiva (ou convenio colectivo) *

    * Os trabalhadores fijos discontinuos só podem ser chamados pela empresa de acordo com as especificações da convenção colectiva

    10/12/2009

    CONTRATAR EM ESPANHA (I)

    Dizer que não há grandes diferencias entre Espanha e Portugal . Com efeito, existem contratos por tempo determinado, indeterminado, temporários...

    Vamos começar por analizar a contratação sem termo sendo o primerio contrato o indefinido.


    CONTRATO INDEFINIDO

    • Não se estabelec límite temporal relativamente à sua duração;

    • Formalização pode ser verbal ou escrita, sendo que qualquer das partes pode exigir a sua redução a escrito durante o decurso da relação laboral;

    • Se o despedimento for declarado ilícito, o trabalhador tem direito a uma indemnização de 45 dias de salário por ano de trabalho, com um máximo de 42 mensalidades.

    07/12/2009

    MUDE DE BANCO SEM DORES DE CABEÇA

    As novas directrizes adoptadas pelo sector bancário europeu estabelecem-se nos  "Princípios Comuns aplicáveis às mudanças de banco" com o objectivo de facilitar aos clientes de qualquer banco a possivilidade de mudar de instituição financeira sem qualquer tipo de complicações.

    Pelo que, o velho e o novo banco do cliente facilitaram o processo de mudança sendo que o banco antigo  deve fornecer ao novo banco bem como ao consumidor toda a informação sobre os pagamentos recorrentes do cliente na instituição e, sempre que possível, sem custos associados.

    O prazo determinado para a mudança é de 7 dias úteis para o velho banco e o novo banco tem igual prazo para restablecer as operações correntes em causa.

    Estas medidas entraram em vigor em Portugal no 1 de Dezembro de 2009.

    BENEFICIS FISCALS (IV)

    Finalitzant així amb l'apartat dels beneficis fiscals  informar-vos que, els beneficis descrits anteriorment,   no són acumulables amb altres  beneficis d'idèntica naturalesa, malgrat que no es veurà perjudicada l'opció per un altre benefici més favorable.

    BENEFICIOS FISCALES (IV)

    Finalizando así con el apartado de los beneficios fiscales  informaros que, los beneficios descritos anteriormente,   no son acumulables con otros beneficios de idéntica naturaleza, aunque no se verá perjudicada la opción por otro beneficio más favorable.

    06/12/2009

    BENIFICIS FISCALS (III)    Un dels beneficis fiscals més atractius, regulat en l'Etatut, és el de l'exempció en el pagament de l'impost municipal en les transmisssions onreoses d'immobles quan es tracta d'adquisicions fetes en els següents casos:


    • Per joves, amb edat compresa entre els 18 i els 35 anys, que adquireixin predi o fracció autònoma de predi urbà, destinat exclusivament a primer habitatge propi i permanent, des que el valor sobre el qual incidiria l'impost no ultrapassi els valors màxims d'habitatge a despeses controlades, augmentats en un 50% o;
    • Adquisicions de predis o fraccions autònomes de predis urbans afectats de manera duradora a l'activitat de les empreses.


    BENEFICIOS FISCALES (III)

    Uno de los beneficios fiscales más atractivos, regulado en el Estatuto, es el de la exención en el pago del impuesto municipal en las transmisiones onerosas de inmuebles cuando se trata de adquisiciones hechas en los siguientes casos:

    • Por jóvenes, con edad comprendida entre los 18 y los 35 años, que adquieran predio o fracción autónoma de predio urbano, destinado exclusivamente a primera vivienda propia y permanente, desde que el valor sobre el cual incidiría el impuesto no ultrapase los valores máximos de vivienda a gastos controlados, aumentados en un 50% o;
    • Adquisiciones de predios o fracciones autónomas de predios urbanos afectados de manera duradera a la actividad de las empresas.