INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

05/02/2010

RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (IV)

Posant punt i final al tema de la recuperació del crèdit en via judicial parlarem en els dos pròxims posts de  les 6 fases en què es compon l'execució.

En aquest post ens centrem en les 3 primeres fases:


1ª. REQUERIMIENT EXECUTIU

En aquest punt ens trobem amb una figura que no existeix a Espanya; la del sol.licitador de l'execució.

¿Quines són les funcions del sol.licitador? 
Doncs bé, al sol.licitador li correspon dur a terme les funcions de l'agent d'execució: efectuar les diligències del procés, incluint notificacions, citacions, publicacions i embargaments sota el control del jutge. 
¿Com es designa al sol.licitador?
L'executant ha de designar al sol.licitador i, en el seu defecte, serà designat d'ofici per la secretaria judicial.
¿Quins drets té?
El sol.licitador té dret a sol.licitar uns honoraris pels seus serveis i té dret a una remuneració adicional en funció del valor recuperat o del valor garantit.

2ª CITACIÓ

La citació a l'executat serà feta:

  • Personalment: per l' entrega de carta amb justificant de recepció o per contacte del sol.licitador;
  • Per edictes: en cas d'absència i parador desconegut.

3ª EMBARGAMENT

Pot donar-se el cas que l'executat pretengui pagar el deute. En aquest cas, el sol.licitador no durà a terme l'embargament acceptant el pagament i procedint, en tot cas, a la seva citació.

L'embargament pot sol.licitar-se sobre béns mobles i inmobles, incluint comptes bancaris.
De manera que, si decideix sol.licitar embargament de comptes ha de saber que el saldo quedarà bloquejat des de la data de notificació del propi embargament.

¿Pot haver oposició a l'embargament?
La resposta és puguent presentar-se oposició:
  • En el termini de 20 dies a partir de la citació de l'execució, quan aquesta es realitza després de l'embargament;
  • En el termini de 10 dies, comptat des de la notificació de l'acte d'embargament. 

Sem comentários:

Enviar um comentário