INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

22/07/2010

PORTUGAL ES SUMA A LA PUJADA DELS IMPOSTOS

Era evident. L'Estat portuguès no havia de ser menys i quedar-se de braços creuats davant la situació econòmica actual.

Com tants altres, el govern portuguès ha aprovat la pujada dels impostos a través de la Llei n.º 12-A/2010, de 30 de juny.

Aquesta pujada no té una altra finalitat que la de la recaptació  gràcies al sacrifici que això suposarà als ciutadans.

Passem a indicar quins supòsits s'han vist afectats per aquesta nova regulació:

 • IVA
Es decideixen pujar en un 1% els següents impostos, sent el tipus definitiu aplicable:
  • Béns bàsics: 6%;
  • Béns intermitjos: 13%;
  • Béns i serveis més corrents: 21%
 • IRS (IRPF espanyol)
És un dels gravàmens fiscals que es veurà sotmès a decisió del Tribunal Constitucional per a que en determini la seva legalitat.
Indicar que, igualment, s'ha previst que en els tres primers graons es pagarà, en una mitja, més un 0,58%, i els restants graons més un 0,88% de l'impost.
 Els treballadors per compte aliè ja estan fent retencions en la font més altes des de juny i, els autònoms i propietaris de béns immobles ja ho estan fent des del passat 1 de juliol.
 •  IRC (IS espnyol)
Es coneix com a Derrama Estadual (bestreta). Les empreses que tinguin beneficis superiors als 2.000.000,00€ pagaran un tipus del 2,5% sobre la part que excedeixi aquests dos milions d'euros.
Aquest tipus s'aplica a tots els lucres obtinguts durant l'any 2010.
I, aquelles empreses que el 2009 hagin complert el requisit de tributar el lucre superior a la quantitat dels dos milions d'euros, estaran obligades a reforçar els pagaments de l'any 2010 amb més un 2% sobre el valor que excedeix aquells dos milions.
Aquest valor es suma al pagament per compte que ja tingui que fer, amb base en el volum de negocis de l'any anterior.
 • Impost aplicable als autònoms i a propietaris d'immobles
A partir de l'1 de juliol els autònoms passan a fer retencions en la font del 21,5% (abans 20%) i pagaments per compte del 76,5% en comptes del 75%.
D'igual manera els propietaris que tinguin com a inquilins empreses amb comptabilitat organitzada, han de retenir el 16,5% de la renda, en comptes del 15%.
 • Tipus liberatoris
Aquest impost  incideix sobre els rendiments del capital que puja un 1,5% sent el tipus del 21,5%.
 • Imposto do Selo*
A partir d'ara, el consumidor que vulgui  comprar-se, a través d'un crèdit al consum, un electrodomèstic, un automòbil o un aparell informàtic ha de tenir present que haurà de pagar a l'Estat, depenent de la duració del contracte, els següents impostos:
  • Crèdit amb duració inferior a 1 any: 0,07%/mes;
  • Cdrèdit amb termini superior a 1 any: 0,9%/mes;
  • Crèdit amb termini superior a 5 anys: 1%/mes.
* Serà d'aplicació als contractes celebrats a partir del dia 1 de juliol de 2010. 

Sem comentários:

Enviar um comentário