INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

13/01/2010

RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (II)

Seguim doncs amb la Injunção o el conegut procés monitori a Espanya.


Destacar que los tràmits  són els sigüents:

  1. Presentació per part del creditor del requeriment i pagament de les tasses judicials;
  2. Una vegada la Secretaria-Geral de Injunções rebi el requeriment el notificarà al deutor mitjançant carta;
  3. El deutor podrà:
    • No fer res: Si transcorre el termini de 15 dies a partir de la notificació la secretaria judicial posarà la fórmula executòria sobre el requeriment obtenint així un títol executiu;
    • Pagar: S'haurà de donar coneixement a la Secretaria-Geral o secretaria del tribunal on es va pagar i igualment en cas en què les parts arribin a un acord;
    • Oposar-se: El deutor té un termini de 15 dies, a partir de la notificació, per a oposar-se.
Pròxim post: Acció declarativa

Sem comentários:

Enviar um comentário