INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

25/01/2010

RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (III)

I si el deutor s'oposa? Llavors el Tribunal ha de dilucidar l'existència del deute.


Les accions declaratives tenen per fi obtenir una declaració d'existència d'un dret o d'un fet.


Per a que el procediment continuï el creditor haurà de pagar una nova taxa de justícia en el termini de 10 dies.

En aquest cas, és més difícil determinar la duració del procés depenent el mateix de diversos factors: proves, recursos...


El demandat és notificat i té un termini de 15, 20 o 30 dies, comptats des de la citació, per a contestar a la demanda.


Pot ser que el demanat:


  • NO CONTESTI:  El jutge es limitarà a aplicar força executiva a la petició;
  • CONTESTI:        Es celebra audiència amb el jutge en què s'intentarà arribar a un acord;
    • Si no s'arriba a un acord el procediment continua amb la pràctica de la prova

Amb l'acció declarativa, el demandant demana al Tribunal que declari l'existència o inexistència d'un títol executiu que condemni al demandat en la prestació d''una cosa o d'un fet a la que el demandant té dret ; o bé, que alteri les situacions jurídiques de les parts en conformitat amb un dret potestatiu de l'autor. Demostrat això, es passa a la fase de l'execució.

Pròxim post: Execució

Sem comentários:

Enviar um comentário