INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

14/11/2009

¿ESTÀ PREPARAT PER AL CODI CONTRIBUTIU? (I)

Sense cap dubte, una de les normes més importants publicada en temps recents és la Llei 110/2009, de 16 de setembre, que aprova el Règim dels Codis Contributius del Sistema de la Seguretat Social. La seva entrada en vigor està ja prevista per al gener del 2010, i, no obstant això, poques empreses són conscients de l'impacte que pot provocar en la seva activitat.

D'antuvi, cal destacar l'allargament de la base d'incidència contributiva, el que afectarà a conceptes que anteriorment estaven exempts de cotització. És el cas de, entre d'altres, les despeses de transport, les assegurances de salut, l'atribució de l'ús d'un vehicle de l'empresa al treballador, la participació del treballador en els beneficis de l'empresa o la compensació per cessament de contracte de treball quan és revocat per mutu acord de les parts.

No obstant això, aquest augment s'efectuarà de forma progressiva: 33% en l'any 2010, 66% en el 2011 i 100% en el 2012. Això obligarà a les empreses a considerar la seva estructura de despeses per als anys esdevenidors.

Sem comentários:

Enviar um comentário