INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

14/11/2009

¿ESTÀ PREPARAT PER AL CODI CONTRIBUTIU? (V)

Prejubilació

Si té contractats treballadors en situació de prejubilació o bé és un d'ells, ha de conèixer les condicions previstes pel nou codi contributiu. D'una banda, l'edat del treballador ha de ser igual o superior a 55 anys; per un altre, l'empresa i el treballador han de celebrar un acord de prejubilació.


En aquest acord ambdues parts poden convenir la suspensió de la prestació de treball. En aquest cas, no es reconeix al treballador prejubilat el dret a la protecció en les contingències de malaltia, malaltia professional, paternitat i atur, sent el tipus global de contribució aplicable el 26,90%: 18,30% per a les empreses i 8,60% per als treballadors.

En la resta dels casos, el tipus de contribució aplicable serà el general: 34,75%: 23,75% (empreses) i 11,00% (treballadors).


El present règim es posa en pràctica fins que el treballador arriba a l'edat establerta per a poder accedir a la pensió de jubilació que és, actualment, de 65 anys.

Sem comentários:

Enviar um comentário