INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

14/11/2009

¿ESTÀ PREPARAT PER AL CODI CONTRIBUTIU? (III)

Règim contributiu dels treballadors autònoms

És d'especial rellevància el tipus aplicable a les empreses que contractin treballadors autònoms en règim de prestació de serveis ja que les mateixes haurien de cotitzar a la Seguretat Social per aquestes prestacions. La base de cotització la compon el 70% del valor del servei prestat i el tipus aplicable és el 5%. No obstant això, la seva entrada en vigor es farà de manera progressiva: 2,5% durant el 2010 i el 5% en el 2011.

Cal esmentar, d'igual manera, el tipus de cotització aplicable als treballadors autònoms productors o comerciants; sent del 29,60% i als prestadors de serveis, sent del 24,60%

Sem comentários:

Enviar um comentário