INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

30/12/2009

RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT (I)

Donarem a conèixer a les empreses espanyoles els mitjans al seu abast per a  poder actuar judicialment contra els seus deutors a Portugal.

El cobrament judicial dels deutes es produeix en dues o tres fases: monitori (injunção) i executiu (execução); monitori, declaratiu (acção declarativa) i executiu.

El declaratiu es durà a cap si el dret del creditor no està reconegut (per exemple, amb un xec). El fi aquí és aconseguir un títol executiu en els termes de l'art. 46 del Codi de Procès Civil, que permeti l'execució dels béns del deutor.


Els títols executius contemplats per la legislació portuguesa són:
  • Les sentencies condemnatòries;
  • Documents autenticats per notari que demostrin constitució o reconeixement de qualsevol obligació;
  • Documents particulars, signats pel deutor, que demostrin constitució o reconeixement  d'obligacions pecuniàries, el muntant del qual sigui determinat o determinable;
  • Els documents als que, per disposició especial, sigui atribuïda la força executiva.
Pròxim post: Parlarem sobre la Injunção (procès monitori)

Sem comentários:

Enviar um comentário