INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

21/12/2009

TOT EN REGLA (III)

Els tràmits per a l'exempció del pagament de l'impost es realiztzen davant la Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo.

El termini per tal tràmit és de 6 mesos a comptar des de la data de transferència de la residència o de cessació de funcions.

Per a l'exempció de l'impost és necessari que el vehicle:
  1.   Es destini a l'ús particular;
  2. S'hagi adquirit en el país de provinència, o en país on anteriorment hagi residit el propietari en condicions generals de tributació.

    • Hagin cessat en l'exercici de la seva funció en organitzacions internacionals reconegudes por Portugal;
    • Funcionaris civils i membres de les Forces Armades dels Estats parte contractants de l'OTAN;
    • Funcionaris contractats a l'estranger amb la finalitat de prestar serveis en llocs diplomàtics i consulars portuguesos o bé prestar serveis públics.
  3. Ha d'haver sigut propietat de l'interessat en el país de provenència durant,  com a mínim, 12 mesos abans de la transferència de residència.
Pròxim post: Documentació que ha de presentar juntament amb la petició per a l'exempció del pagament.

Sem comentários:

Enviar um comentário