INVERSOR IBÉRICODESTINADO TANTO AL INVERSOR ESPAÑOL EN PORTUGAL COMO AO INVESTIDOR PORTUGUÊS EM ESPANHA

06/12/2009

BENIFICIS FISCALS (III)Un dels beneficis fiscals més atractius, regulat en l'Etatut, és el de l'exempció en el pagament de l'impost municipal en les transmisssions onreoses d'immobles quan es tracta d'adquisicions fetes en els següents casos:


  • Per joves, amb edat compresa entre els 18 i els 35 anys, que adquireixin predi o fracció autònoma de predi urbà, destinat exclusivament a primer habitatge propi i permanent, des que el valor sobre el qual incidiria l'impost no ultrapassi els valors màxims d'habitatge a despeses controlades, augmentats en un 50% o;
  • Adquisicions de predis o fraccions autònomes de predis urbans afectats de manera duradora a l'activitat de les empreses.


Sem comentários:

Enviar um comentário